Rúbrica per a un projecte de qualitat: 1. Innovació

Rúbrica per a un projecte de qualitat: 1. Innovació

Fa uns dies, vam publicar un article que recollia els criteris per a l’avaluació dels Segells de Qualitat (pots veure’l aquí). Aquests criteris no són únicament un instrument per a l’avaluació per terceres persones: també pretenen servir-nos d’ajuda als docents a l’hora de planificar i dur a terme els nostres projectes.

La qualitat no implica necessàriament un projecte gran, amb molta complexitat; la qualitat és plantejar-se objectius que siguin educativament efectius i ser capaços d’aconseguir-los. Per això, conèixer i entendre aquests criteris pot resultar una eina útil, una llista de “qualitats” que hauríem d’intentar introduir en els nostres projectes des del principi, encara que no estiguem pensant a presentar-nos després a segells de qualitat, premis o altres reconeixements.

En setmanes properes, anirem publicant una sèrie d’articles sobre els 6 criteris en els quals inclourem una sèrie d’indicadors a manera de rúbrica, no només per avaluar i autoavaluar el projecte en la seva etapa final, sinó també a l’hora de planificar-lo des dels seus passos inicials.

Començarem amb el criteri 1: “Innovació pedagògica i creativitat”. Malgrat el títol, no es tracta d’inventar nous mètodes d’ensenyament en cada projecte; ja hi ha molta matèria inventada que podem incorporar a la nostra docència. Del que es tracta aquí és d’apartar-se una mica de la pràctica habitual de l’aula. Estem usant unes eines que no són les quotidianes: ordinadors, internet, treball amb alumnes d’altres centres… Aprofitem aquestes circumstàncies per introduir també metodologies diferents a les del dia a dia.

Cada criteri té 6 descriptors que responen a diferents nivells de qualitat. En el cas de la innovació pedagògica i creativitat, són els següents:

0.  No hi ha cap participació d’alumnes ni d’altres docents.

1. La major part de les activitats estan dissenyades pels docents i les realitzen els alumnes. No s’ofereixen possibilitats perquè aquests hi participin de manera més activa.

2. Almenys algunes activitats es dissenyen utilitzant metodologies diferents de la classe expositiva. Els mètodes de treball permeten que els alumnes interactuïn amb els seus socis (per exemple, comparant informació, treballant junts per obtenir un producte comú…).

3. El projecte es dissenya i implementa perquè els alumnes interactuïn amb els seus companys i, a més, organitzin el treball de forma variada (individualment, en subgrups, en equips internacionals…).

4. El projecte promou una pedagogia interactiva i col·laborativa: els mètodes d’aprenentatge s’identifiquen amb claredat (recollida d’informació, treball comparatiu, resolució de problemes, creació col·laborativa: literària, artística, tècnica, científica, periodística…).

5. A més de tot el que s’ha descrit en el punt 4, hi ha una forta relació entre el rigor acadèmic i la creativitat en la gestió i desenvolupament del projecte. Hi ha originalitat en el tema de treball triat.

Un exemple de qualitat en aquest aspecte és el projecte “Cyberdiscovery”, de M. del Carmen Rodríguez, a l’IES Viera y Clavijo de San Cristóbal de la Laguna, que ha sigut Premi Nacional eTwinning 2015. Pots veure un article sobre aquest projecte, incloent-hi enllaços als seus resultats, fent clic aquí.

Com veus, els tres conceptes principals són la varietat metodològica, la col·laboració i el protagonisme als alumnes (més enllà del paper de simples “realitzadors d’activitats”). En quin nivell classificaries la teva pràctica docent habitual? Fins on vols arribar en el teu projecte?

Font de les imatges: Servei Nacional de Suport eTwinning.

Reconocimientos eTwinning
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *