Rúbrica per a un projecte de qualitat: 2. Integració Curricular

Rúbrica per a un projecte de qualitat: 2. Integració Curricular

L’article anterior sobre els criteris de qualitat d’un projecte va tractar sobre la innovació i la creativitat a eTwinning. Clica aquí per arribar a l’article.

En aquest article desenvoluparem el segon criteri: la integració del projecte en el pla d’estudis (pots veure els 6 criteris de qualitat fent clic aquí).

eTwinning és un programa flexible que permet als docents socis construir el projecte que s’adapti a les circumstàncies reals i les necessitats d’aprenentatge dels seus alumnes. No existeixen vetos respecte als continguts educatius, però sí que és convenient que el desenvolupament del projecte sigui una activitat integrada a l’entorn d’aprenentatge; no allunyat del que està passant a l’aula. Un projecte de qualitat és aquell que serveix com una altra estratègia més d’aprenentatge en el pla d’estudis dels nostres alumnes.

És recomanable que els alumnes realitzin el projecte o gran part del projecte en horari escolar, mai basar-lo “únicament” en el treball portat a casa com a “deures” o en activitats extra escolars. Convertir el projecte en una sobrecàrrega en les tasques escolars dels alumnes té un efecte contrari al desitjable.

A més de l’ús de les TIC, quines competències he de desenvolupar? Això dependrà del disseny del projecte: els continguts, objectius i activitats planificades pels socis. La integració de diferents tipus de competències en un mateix projecte eTwinning és un altre factor de qualitat. Aquesta integració permet que els nostres alumnes s’apropin a les diferents àrees/matèries del currículum a través dels diferents tipus d’aprenentatges: aprenentatge formal (aprenentatge segons objectius didàctics relacionat amb matèries i etapa escolar), aprenentatge no formal (aprenentatge a través d’agents externs a la comunitat escolar: especialistes, professionals, membres de la Comunitat on viuen…), aprenentatge informal (a través de la pròpia interacció amb companys, familiars, professors; autoaprenentatge; socialització; jocs…).

Un altre factor de qualitat en el projecte eTwinning és fer possible el treball interdisciplinari. Això implica incorporar diverses matèries del currículum en un mateix projecte, ampliar els avantatges que ofereix cadascuna i afavorir l’acostament a l’objecte d’estudi des de diversos camps i perspectives. A més, el treball interdisciplinari contribueix a desenvolupar una cultura col·laborativa entre professors de diverses àrees, en què la seva tasca no es limita a impartir la docència de manera aïllada, sinó a consensuar els objectius, continguts, activitats amb la resta de docents del projecte.

Aquests són els indicadors de qualitat ordenats del mínim al màxim grau per al criteri d’“Integració curricular”. Tens pensat iniciar un projecte a eTwinning? Tens algun projecte en marxa? Aplica aquests indicadors a la teva idea i utilitza’ls com una rúbrica. En quina posició estàs?

0. No es treballa cap aspecte curricular.

1.  Es treballa almenys una competència curricular de manera pobra, encara que només sigui pel que fa a l’ús de les TIC.

2.  El projecte es desenvolupa de manera extracurricular mitjançant tallers, amb alumnes voluntaris. La integració curricular no és una prioritat. Els objectius tenen un caràcter més educatiu que pedagògic. Malgrat això, pot ser un projecte excel·lent, creatiu i original en el qual els alumnes s’impliquen enormement, la qual cosa li permetria obtenir bones puntuacions en altres criteris d’avaluació de qualitat.

3.  Presenta una integració curricular òbvia però no queda explícit en la descripció del projecte, ni en les activitats dels alumnes.

4. La integració curricular queda molt clara: el projecte es basa clarament en la metodologia d’aprenentatge per projectes, els objectius dels quals permeten que els alumnes desenvolupin destreses i adquireixin els aprenentatges curriculars de les àrees/matèries treballades.

5.  A més de l’anterior, el marc pedagògic en el qual es basa el projecte està clarament explicat, per exemple, descrivint els objectius que es persegueixen amb les activitats proposades.

Un exemple de qualitat en aquest aspecte és el projecte A table en Méditerranée!, coordinat per la professora María José Rodríguez de la Cueva, de l’IES Ruiz Gijón a Utrera, Andalusia. El projecte està integrat a diverses àrees d’aprenentatge: la llengua estrangera (francès), la història, la literatura, el llatí, les matemàtiques, la biologia i altres. Hi ha hagut participació de docents de diversos departaments didàctics i s’ha dut a terme en horari lectiu en la seva majoria. Els alumnes han desenvolupat les competències lingüístiques, de tractament de la informació i competència digital, la competència social i ciutadana i altres. Pots veure un article sobre aquest projecte, incloent-hi enllaços als seus resultats, fent clic aquí.

Conclusió: integra el teu projecte eTwinning a l’entorn d’aprenentatge dels teus alumnes. Com? Amb la flexibilitat que caracteritza eTwinning i donant cabuda a tot tipus d’aprenentatges. Dissenya objectius, continguts i activitats que afavoreixin el desenvolupament de les competències, destreses i aprenentatges curriculars de les matèries i etapa dels alumnes. Recorda, no ho converteixis en una càrrega extra per a professors i alumnes i, si és possible, dota el teu projecte d’un enfocament interdisciplinari.

Font de les imatges: SNA eTwinning.

Reconocimientos eTwinning
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *