Rúbrica per a un projecte de qualitat: 6. Resultats, impacte i documentació.

Rúbrica per a un projecte de qualitat: 6. Resultats, impacte i documentació.

El punt de partida ideal en el disseny d’un projecte eTwinning és començar pel final. Com si es tractés d’un viatge, cal establir una destinació abans de decidir les etapes; el resultat tangible al qual volem arribar abans de prendre decisions sobre els passos que ens hi portaran.

El criteri “Resultats, Impacte i Documentació” és el sisè i últim criteri de la “Rúbrica per a un projecte eTwinning de qualitat” (clica aquí per accedir a tots els criteris).

El producte final d’un projecte eTwinning, presentat en format digital, ens permetrà determinar els objectius i continguts, tant temàtics com procedimentals, necessaris per a la seva consecució. Haurem d’organitzar i seqüenciar aquests continguts i planificar els procediments que cal seguir en les diferents activitats, així com seleccionar les eines digitals que es convertiran en instruments per aconseguir-ho.

Un factor de qualitat que distingeix un projecte és aquell que, a més de mostrar el producte final, ha documentat el procés de manera clara, de manera que ha deixat constància o evidència de les diferents fases de la construcció del projecte. Com a part d’aquesta documentació no s’ha d’oblidar indicar la implicació dels diferents agents participants, especialment la dels alumnes. En dissenyar el projecte, hem de pensar en activitats que motivin l’alumnat i que l’ajudi a involucrar-se en la construcció del projecte, de manera que es converteixin en els veritables protagonistes.

D’altra banda, és imprescindible dissenyar instruments d’avaluació que serveixin per mesurar els resultats no visibles del projecte. Instruments que ajudin a mesurar de quina manera el projecte ha ampliat les destreses dels docents, les destreses i coneixements de l’alumnat i afavorit l’adquisició de les competències bàsiques. Cal avaluar també els beneficis aconseguits en l’àmbit social i personal a través de la seva participació en el projecte.

Finalment, és recomanable ser generosos i compartir l’experiència amb el nostre entorn proper: la nostra comunitat educativa, la nostra localitat, amb altres docents i comunitats, utilitzant diferents recursos o espais que tinguem a l’abast per difondre el projecte: els passadissos del centre escolar, el web del centre, premsa local, xarxes socials…

Vegem els descriptors dels diferents nivells de qualitat per a l’últim criteri de la Rúbrica per a l’avaluació dels Segells de Qualitat “Resultats, impacte i documentació”:

0  No hi ha resultats visibles, ni activitat de l’alumne, ni documentació del projecte.

1  Pobre – Escassos resultats obtinguts (processals o finals) o els resultats clarament no han estat elaborats pels alumnes (sinó pel docent). Poca o nul·la implicació de l’alumne en les activitats que s’han documentat. No existeix una documentació del projecte o aquesta està fragmentada.

2  Acceptable – Es presenten alguns resultats del projecte (processals o finals), existeix una intervenció esporàdica dels alumnes. La documentació del projecte està incompleta o no és consistent amb el material presentat.

3  Bé – Es presenten molts resultats del projecte (processals o finals), han estat creats pels alumnes, utilitzant, en la seva majoria, eines adequades bàsiques. La documentació del projecte inclou l’avaluació (almenys els alumnes han reflectit les seves opinions que poden servir com a propostes de millora). A més, existeixen reflexions sobre la mesura en la qual s’han assolit els objectius. El material, en la seva major part, s’ajusta a la documentació i recull algunes notes sobre l’impacte (alumnes, docents i resta de la comunitat).

4  Molt bé – Es presenta gran varietat de resultats del projecte, alguns d’una qualitat excel·lent, creats pels alumnes amb eines adequades. La documentació del projecte està completa i recull una avaluació (capacitats i impacte en els alumnes, reflexions dels docents) i mostra que els objectius establerts s’han aconseguit, així com l’impacte favorable en la resta de la comunitat. El material presentat és consistent amb la documentació.

5  Excel·lent – Existeix gran varietat de resultats presentats, la major part dels quals de qualitat excepcional. La documentació del projecte és exhaustiva, ja que recull molt bé la informació i l’avaluació (de la majoria o de totes les parts del projecte), recull també la informació sobre l’impacte en els alumnes i en les seves capacitats /aprenentatge, en les capacitats del docent així com en la resta de la comunitat. Els objectius establerts s’han aconseguit clarament i s’ha documentat de manera detallada. El material presentat s’ajusta a la documentació.

El projecte “Cuído mi entorno” del professor Juan Peñas Viso del CPEIP San Babil a Ablitas, Navarra, és un exemple clar de com desenvolupar cadascun d’aquests tres aspectes: resultats, impacte i documentació. (Accediu des d’aquest enllaç al TwinSpace del projecte).

Documentació: el projecte s’inicia amb una activitat “Planificant”, en la qual comparteix de manera clara els objectius, continguts, activitats i resultats finals esperats per al projecte. A més, en el cas d’aquest projecte, el TwinSpace complet es converteix en una evidència estructurada i clara que documenta tot el desenvolupament del projecte.

Impacte: en el mateix TwinSpace, en l’activitat “Avaluació”, es documenta el procés i resultats de l’avaluació. Amb els resultats es pot mesurar l’impacte que ha tingut el projecte i els resultats no visibles que se’n deriven.

Finalment, el projecte ha estat difós al centre escolar i en l’entorn. La difusió que s’ha donat al projecte per part de tots els membres es documenta en una pàgina anomenada “Difusió” creada especialment amb aquest objectiu.

Font de les imatges: SNA eTwinning

Reconocimientos eTwinning
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *