Ciutadania digital: Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

Ciutadania digital: Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

Equips de centre

La ciutadania digital (també denominada ciberciutadania o e-ciutadania) es defineix com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia.

La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Títol del projecte:

Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

Centre escolar:

IES ISAAC ALBÉNIZ

Docents:

64 docents al centre escolar

Comunitat autònoma:

Madrid

Països socis:

Itàlia

Romania

Etapa educativa:

Secundària

Àrees/Matèries:

El projecte el coordinen professors d’anglès però, atès que és tema de tutories, tots els departaments hi estan implicats.

Idioma:

Anglès

Descripció:

El projecte tracta fonamentalment de formar famílies, professorat i alumnat en l’ús correcte de les xarxes socials per ensenyar-los a evitar conflictes derivats del seu mal ús.

Sabem que els nostres alumnes fan servir les xarxes socials sense cap tipus d’ajuda ni formació, ja que els encarregats d’aquesta funció, d’educar-los, tampoc tenim la informació necessària.

Tant famílies com professors eduquem els nostres alumnes des d’edats primerenques en hàbits saludables de nutrició, ciutadania, higiene… De tota manera, els lliurem un mòbil o una tauleta sense donar-los cap mena d’instrucció sobre com l’han d’utilitzar. En fan ús sense cap tipus de supervisió, excepte potser bloquejos parentals per a pàgines web amb contingut violent o inadequat. Aquí sol acabar la nostra educació en aquest tema. Amb això no n’hi ha prou.

El món digital és complex però conèixer uns principis bàsics per al seu ús segur, responsable i saludable és essencial. Les noves generacions han de tenir una identitat digital. Al món actual és tan essencial com un curriculum vitae. Però la reputació digital que molts adquireixen usant les xarxes de forma inadequada els pot llastrar.

Aquesta formació de la comunitat educativa, a través de diverses activitats en col·laboració amb els nostres socis romanesos i italians, és la que duem a terme en el nostre projecte.

Cal tenir en compte que ens trobem a principis del segon any del nostre projecte i, de moment, només en podem veure parcialment els resultats.

El focus durant el primer any han estat les famílies i l’alumnat. Durant el segon serà principalment el professorat i hi haurà un reforç del que s’ha tractat el primer any per a famílies i alumnes.

Enllaç al TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/11201

Altres enllaços

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.albeniz.leganes/ (web del centre)

http://eyeswechoose.blogspot.com.es/ (Blog del projecte)

Objectius:

El nostre objectiu general és aprendre a educar en l’ús segur, responsable i saludable de la tecnologia.

Els nostres objectius específics són:

 1. Dotar els alumnes d’informació útil i legal perquè sàpiguen com fer servir les xarxes de forma eficient
 2. Ajudar les famílies i el personal docent a redirigir conductes i problemes socials directament associats al mal ús de les xarxes
 3. Crear una manera de comunicació ràpida i fiable entre escola i famílies
 4. Aprendre i compartir experiències dels socis internacionals sobre problemes socials i educatius similars
 5. Treballar de forma col·laborativa amb institucions locals, nacionals i internacionals per trobar solucions a les nostres preocupacions
 6. Modificar indicacions al centre i plans en relació amb els usos digitals

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte?

Els últims anys s’han detectat problemes de relació/grupals que, malgrat reflectir-se en l’àmbit escolar, tenien el punt de partida fora del centre. Atès que l’alumnat que assisteix als centres sol procedir dels voltants dels centres, això significa que les relacions personals que s’hi estableixen són, la majoria de les vegades, d’amistat, també fora del centre. És a dir, els conflictes dins dels grups d’amics/coneguts creats fora repercuteixen en el seu comportament al centre.

El fet que gran part d’aquestes relacions tinguin lloc a través de les xarxes socials, sense importar que l’alumnat en conflicte estigui separat físicament (en diferents aules/grups), ens va portar a plantejar-nos el mal ús que es fa del món digital. Per aquest motiu, el nostre principal objectiu és EDUCAR en el seu ús correcte. Tractem l’ús segur, responsable i saludable de la tecnologia.

imagen blog proyecto

Activitats

Xerrades tant dins de l’aula (tutoria, presentacions), com fora (Educalike) sobre l’ús segur, responsable i saludable de les tecnologies, incloent-hi Internet i xarxes socials.

cartel actividad de proyecto

Creació de presentacions als socis, de qüestionaris, de grups en xarxes per a la seva anàlisi, d’un Twitter institucional (@Albenizprojects), de logos, debats, de recerca sobre certs temes (etiqueta, cyberbullying).

presentación de proyecto

Debats sobre l’ús real del món digital que fan els nostres alumnes i les seves famílies, creació de qüestionaris sobre aquest ús per compartir amb els nostres socis, anàlisis de resultats i comparacions, propostes de solucions, debats sobre les xerrades sobre el tema (Policia i Educalike), anàlisis de resultats després de certes activitats (per exemple, creació de grup/classe a WhatsApp, Twitter usant criteris d’etiqueta), debats sobre situacions reals/simulades en les quals es reflecteixen conflictes generats a les xarxes, propostes per a la creació d’un handbook sobre l’ús correcte de les xarxes.

ciudananiad_anasotres_5.png

Quin paper han tingut el centre escolar i el claustre en el projecte conduent a educar els alumnes per formar part d’una ciutadania responsable (p. ex. ensenyant a prevenir riscos en la publicació de dades personals, en comentaris…)?

Encara que durant el curs anterior els professors van tenir un gran paper dins del lideratge de les activitats a tutoria relacionades amb el tema, no és fins a aquest curs quan seran el punt clau. Han participat en xerrades dins de l’Escola de Pares però més des de l’interès personal que des del professional. La informació que rebran enguany serà com incloure els seus nous coneixements a la seva aula, no només com a tutors sinó com a professors que inclouen la tecnologia dins de la seva assignatura: com gestionar la INFOXICACIÓ, tècniques de cura de continguts, impactes en la salut, tècniques de lectura (treball per modificar la lectura en F, multitasca versus alternança contínua de tasques, la gestió de continguts amb drets d’autor, Creative Commons).

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania digital? Quins espais i eines de la plataforma contribueixen de forma més eficaç a formar en la ciutadania digital? Hi ha alguna diferència en el tracte d’aquest tema als països dels teus socis europeus pel que fa a Espanya? Quines diferències, semblances?

La identitat digital és essencial per als nostres alumnes al món globalitzat en què vivim. Això és una cosa que compartim tots els habitants del planeta. El concepte de ciutadania digital definida com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia es considera en procés de definició permanent a mesura que evolucionen les possibilitats de la tecnologia.

La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Un ciutadà digital té dret a l’accés a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i a la seva apropiació, al desenvolupament d’habilitats digitals, a l’accés a la informació en línia de forma segura, transparent i privada, així com a la participació a través de mitjans tecnològics.

Tot això és tema del nostre projecte. Pel que fa a eTwinning, considerem que el fet de poder compartir les nostres experiències a la plataforma i a l’espai TwinSpace el converteix en un mitjà de difusió i treball essencial.

Atès el problema base del nostre projecte, un problema global, hi ha poques diferències entre els socis. Professors, famílies i alumnes comparteixen la mateixa desinformació i ansietat sobre com ajudar a solucionar mals hàbits.

L’única diferència es troba en quina xarxa social s’utilitza més en un país o en un altre.

Com han contribuït les famílies dels alumnes a la formació d’aquests com a ciutadans actius? En una escala d’1 a 10 i en termes generals, quin lloc ocuparia el ‘grau de ciutadà digital’ d’aquestes famílies? Tenen alguna formació en aquest tema?

Les famílies tenen una gran preocupació sobre el tema. Normalment creuen que els seus fills/es saben més sobre tecnologia que ells. Això és cert quant a l’ús físic de les eines (quins botons cal prémer per…) però no pel que fa al sentit comú que cal aplicar en utilitzar-les. Els dos grups comparteixen un gran desconeixement sobre el que és realment el món digital.

L’Escola de Pares creada als centres ens permet formar els pares/mares conscienciats que ells també han de tenir la seva identitat digital i acompanyar els fills/es mentre aquests l’adquireixen. Creiem que encara estem en procés d’aprenentatge però a aquestes altures del projecte —i tenint en compte que, en general, el seu grau era proper al 3— ara estarien en un 6.

Aquests són enllaços a documents compartits amb les famílies i que es van explicar en diferents xerrades:

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGROGdJN01rVnBHTDA

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGRajVoUzB6R0kwenc

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGRWVlPNWllajdhdDA

Ha canviat la idea que l’alumnat tenia, abans i després de fer el projecte/activitats, sobre les regles de comportament a la xarxa?

Com hem esmentat anteriorment, només som a mig camí en el nostre projecte. Durant el primer any, la informació treballada tenia a veure més amb l’etiqueta i la privadesa a les xarxes que amb una visió més extensa del món digital. És en aquest curs escolar en que es treballaran temes més específics com drets, salut i responsabilitat.

Considerem que el projecte sí que està modificant conductes i usos, atès que a aquestes altures del curs en anys anteriors ja es detectaven problemes relacionals derivats de les xarxes i encara no n’hi ha cap cas.

Quin impacte ha tingut aquest projecte/activitats (o la temàtica del projecte, o alguna activitat en concret) al claustre? Hi ha una major sensibilització cap al comportament a la xarxa? Es prenen més precaucions? De quina mena? Es corregeixen males actuacions? S’han establert protocols nous? Ha canviat la disposició del mobiliari de l’aula d’informàtica, per exemple?

En començar amb el projecte, tota la comunitat escolar s’ha adonat del desconeixement que tenim sobre el tema. Això ha estat un punt de partida clarificador: l’interès de tots per aprendre per educar.

Per això, s’ha modificat el Pla d’Acció Tutorial del centre, s’ha creat l’Escola de Pares, s’elaborarà un handbook sobre el tema que es compartirà a totes les plataformes que emprem i es crearà un protocol de cyberbullying.

Les disposicions físiques d’elements no es poden canviar a causa de la relació espai/nombre d’alumnes que els utilitzen però es treballarà amb els problemes de salut que puguin derivar de males posicions.

Entenem que al final del projecte, les respostes a les preguntes plantejades es podran contestar de forma positiva i amb detall, però encara hi estem treballant.

Ana M. Sotres Landache (en nom de 64 docents participants en el projecte).

La inclusió com a tema central de les activitats d’eTwinning el 2017

La inclusió com a tema central de les activitats d’eTwinning el 2017

Equips de centre

La inclusió serà el tema que guiarà les activitats del programa eTwinning el 2017. D’aquesta manera continuem una línia de treball basada en els valors de la declaració de París en què es promou el sentit de la ciutadania, els valors de llibertat, tolerància i no-discriminació.

Des de l’àmbit educatiu abordarem el concepte d’inclusió des d’una perspectiva àmplia d’acord a les quatre grans prioritats per a la cooperació a nivell europeu que assenyala la declaració de París:

 1. donar als joves competències socials, cíviques i interculturals, promovent els valors democràtics i els drets fonamentals, la inclusió social, la no-discriminació i la ciutadania activa
 2. estimular el pensament crític i l’alfabetització audiovisual, en particular en relació amb l’ús d’Internet i les xarxes socials, per a una major resistència davant la discriminació i l’adoctrinament
 3. impulsar l’educació dels nens i joves desfavorits, vetllant per que els nostres sistemes educatius i de formació responguin a les seves necessitats
 4. promoure el diàleg intercultural a través de totes les formes d’aprenentatge, en cooperació amb altres polítiques i agents.

Durant el transcurs del 2017, posarem l’accent en aquest tema a través d’activitats d’eTwinning com tallers, conferències, campanyes de comunicació, publicacions i articles destacats al portal.

Si encara no estàs registrat a eTwinning, t’animem a fer-ho i a participar en les diferents activitats previstes.

Font de la imatge de capçalera: Imatge d’ús lliure diseñada por Freepik

 

Ciutadania digital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Ciutadania digital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Equips de centre

Centre escolar

Lucas Rey-Matias Landaburu.

Docents

Joserra Jiménez amb la implicació de tot el professorat del centre.

Comunitat autònoma

País Basc.

Països socis

Itàlia, Grècia, Espanya i Polònia.

Etapa educativa

Educació Primària.

Àrees curriculars

Ciutadania, Anglès com a llengua estrangera, Història.

Idioma

Anglès.

Reconeixement

 • Segell de Qualitat de tots els països membres del projecte.
 • Alumnes de l’escola de Magisteri del País Basc van passar un dia al centre escolar espanyol per recaptar informació sobre el projecte per poder fer un treball de final de curs sobre eTwinning i sobre el projecte de Coeducació.

L’escola italiana va aprofitar el dia nacional de la tablet (a Itàlia) per donar a conèixer el projecte via Skype a altres centres italians.

Descripció

B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION) és un projecte pensat, dissenyat i realitzat per conscienciar les persones sobre els valors i principis que han de prevaler a la nostra societat.

En aquest sentit, s’han desenvolupat activitats que, d’una banda, abastin l’entorn personal i familiar de l’alumnat (escola, família, mitjans de comunicació…) i, de l’altra, involucrin tots i cadascun dels organismes propers als alumnes (organismes locals, comercials, ONG, etc.).

El projecte s’ha dut a terme entre centres escolars d’Espanya, Itàlia, Grècia i Polònia i, si bé al TwinSpace només hi ha participat l’alumnat de 6è de Primària, hem de destacar que les activitats realitzades han implicat tot el personal docent del centre i les famílies.

El projecte ha tingut lloc durant tot el curs escolar però els seus efectes, segons creiem, es prolongaran en el temps.

Ciutadania és l’àrea que més s’ha desenvolupat durant el transcurs del projecte però no hem d’oblidar altres àrees com Història, Llengua Anglesa i Tecnologia (ús de les TIC).

Enllaç al TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/9840/hom

Objectius

L’objectiu principal del projecte ha consistit a posar en pràctica a les escoles el mètode educatiu de Coeducació, un mètode que parteix del principi de la igualtat entre sexes i la no discriminació. Coeducació significa no establir relacions de domini per raó de sexe sinó incorporar en igualtat de condicions les diferents realitats. Mitjançant aquest projecte hem volgut que tant l’alumnat com el professorat, així com la resta de la comunitat educativa (famílies, entorn…), sigui conscient del paper que homes i dones han exercit al llarg de la història.

socios B&G

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte?

L’escola Lucas Rey forma part d’un projecte educatiu de tres anys de durada denominat Hezkidetza-Coeducación.

Vam pensar que seria una gran idea utilitzar eTwinning com a forma de difusió de les diferents activitats i propostes que l’escola estava duent a terme. D’aquesta manera, vam aconseguir implicar-hi més centres europeus i així l’alumnat podia analitzar i comparar de manera crítica el que sobre aquesta matèria es feia en diferents països d’Europa.

Destacable és el paper de la professora italiana que va haver de salvar diversos obstacles per dur a terme el projecte, ja que el seu centre és religiós i algunes de les activitats no van ser ben vistes al començament pel seu col·legi.

B&G Logo poll

Activitats proposades/fetes adreçades a difondre els valors i principis fonamentals que regeixen la nostra societat (llibertat, igualtat…)

Les activitats proposades i desenvolupades als diferents centres escolars europeus han estat adreçades a difondre els valors d’igualtat i no discriminació.

A continuació s’esmenten algunes d’aquestes activitats:

 1. Enquesta familiar: l’alumnat va realitzar una enquesta a les seves famílies per conèixer el paper que cadascun dels seus progenitors exercia a casa. Posteriorment es van analitzar els resultats i es van comparar entre els diferents països.
 2. Llenguatge sexista: alumnes de cada centre van recórrer les seves respectives escoles a la recerca de cartells i signes de llenguatge sexista (sala de professors, aula d’alumnes…). Tot el que pogués resultar discriminatori per raó de sexe va ser substituït per cartells no sexistes fets pels mateixos alumnes. Posteriorment van analitzar i van comparar amb altres països si el llenguatge natiu de cadascun d’ells era sexista.
 3. Celebració del 8 de març: unes setmanes prèvies al 8 de març, l’alumnat va treballar en l’elaboració de diferents murals sobre el paper de la dona en la societat. El mateix 8 de març i a través de Hangout, els nois i noies de les diferents escoles europees van explicar els seus respectius treballs a la resta dels companys/es.
 4. Joguines nadalenques: amb l’arribada de Nadal, els alumnes dels diferents centres van analitzar diversos catàlegs de joguines amb la finalitat de conèixer l’ús sexista o no que la publicitat fa sobre aquest tema.
 5. Ús de l’espai escolar: en aquesta activitat, els centres participants van tenir la llibertat de treballar l’ús que es fa de l’espai amb relació al sexe masculí o femení.

El centre espanyol va analitzar l’ús del pati escolar a l’hora de l’esbarjo, els centres grec i italià van analitzar l’ús de l’aula en funció del lloc que ocupen nens i nenes.

Contes tradicionals: l’alumnat va analitzar diferents contes tradicionals utilitzant una plantilla en la qual havia d’anotar l’ús que s’ha fet en aquestes narracions del paper de la dona i els homes. Posteriorment van reescriure aquests contes posant en pràctica l’ús del que havien après durant tot el projecte.

analisispublicidad B&G

Activitats proposades/fetes que fomenten el pensament crític, la reflexió, el sentit comú, sobretot en el context d’Internet i les xarxes socials

‘Mass media’: rol sexual

Una de les activitats proposades al llarg del projecte i possiblement una de les que més èxit van tenir va consistir a buscar a través d’Internet diferents exemples de publicitat al llarg dels anys i reflexionar sobre si l’ús que la publicitat fa dels estereotips sexuals ha variat.

Els nois i noies també han fet ús de l’eina del fòrum dins de la plataforma d’eTwinning i se’ls ha posat l’accent en les normes de cortesia a l’hora d’utilitzar-la (llenguatge utilitzat, maneres, etc.).

També hem sol·licitat que, des del departament de l’Ertzaintza, uns professionals vinguin a impartir una conferència sobre l’ús d’Internet (la xerrada està planificada per al segon trimestre d’aquest any escolar).

Com ha contribuït aquest projecte eTwinning a aconseguir els objectius de la Declaració de París?

El projecte ha intentat crear en l’alumnat, el professorat i la comunitat educativa en general un pensament analític i crític sobre la Coeducació. En aquest sentit, tant els alumnes com les alumnes han experimentat diferents situacions i realitats properes al seu entorn perquè puguin conèixer els seus drets i deures.

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania activa i ajuda a prevenir i combatre el racisme, la intolerància, la discriminació en el context escolar i fora d’aquest?

Totes i cadascuna de les activitats realitzades al llarg del projecte s’han dissenyat i dut a terme amb la finalitat de difondre els valors de la Coeducació per prevenir la discriminació per raó de sexe i per crear en l’alumnat i les seves famílies un pensament crític davant de situacions discriminatòries.

Gràcies al projecte, tant l’alumnat com els seus familiars han tingut l’oportunitat d’assistir a unes xerrades sobre la violència tant física com sobretot psicològica que pateixen moltes dones. Aquestes conferències les ha ofert l’associació Mundu Bat.

El centre ha desenvolupat diferents unitats didàctiques encaminades a conscienciar l’alumnat sobre la prevenció i la denúncia d’actituds discriminatòries.

8 marzoproyecto B&G

Quin impacte ha tingut el projecte al claustre? Ha adoptat una actitud més activa / de més implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes per ensenyar a acceptar les diferències d’opinió, de creences, la diversitat i la igualtat de gènere, prevenir els extremismes, la desigualtat i…?

Des del començament del projecte, tot el professorat participant teníem molt clara la implicació del claustre i la comunitat escolar en el seu desenvolupament.

Com a resultat del projecte, a l’escola espanyola s’ha decidit que durant dos dies a la setmana l’alumnat no pot utilitzar material de joc que creiem que només és usat per cadascun dels sexes (pilotes, gomes). D’aquesta forma hem observat que durant aquests dos dies nois i noies passen més temps junts i s’interrelacionen d’una manera millor.

D’altra banda, tots els centres participants van decidir als seus respectius claustres “anar amb compte” amb el llenguatge que s’utilitza a l’hora d’enviar notes a les famílies.

videoconferenciaB&G

Altres comentaris destacats sobre el projecte relacionats amb el tema (sinergies amb organismes locals, associacions d’immigrants, de refugiats, etc.)

Gràcies al projecte, el centre educatiu ha participat en el desenvolupament de diverses activitats dutes a terme per organismes i associacions de l’entorn:

Fundació Glog: des del centre hem sol·licitat a pares i mares de l’alumnat que portessin a l’escola roba i sabates que no utilitzen per poder donar-ho a l’ONG Fundació Glog.

També tenim pendent una xerrada que el Departament d’Internet de l’Ertzaintza impartirà a l’escola sobre el tema de seguretat a la xarxa i ciberbullying.

L’alumnat i les seves famílies van tenir l’oportunitat d’assistir a un col·loqui sobre la violència de gènere que vam organitzar a la biblioteca del centre. Aquesta conferència-col·loqui la va impartir l’associació Mundu Bat.

Durant el projecte hem utilitzat moltes frases o sentències relacionades amb el tema de la Coeducació. Una d’aquestes, que sintetitza l’essència i la raó de ser del projecte, és:

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”
Brigham Young

Com a docents, som conscients que l’educació en valors ha de ser un treball en el qual famílies i professorat han de treballar conjuntament. No es tracta de convèncer sinó de fer pensar i reflexionar davant les situacions que considerem discriminatòries i oposades als valors que regeixen la nostra societat. Modestament, penso que amb el desenvolupament del projecte hem contribuït a sembrar una llavor que amb el temps donarà el seu fruit.

Ciutadania digital: Better eSafe than Sorry

Ciutadania digital: Better eSafe than Sorry

Equips de centre

La ciutadania digital (també denominada ciberciutadania o e-ciutadania) es defineix com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia. La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Títol del projecte:

Better e-Safe than Sorry

Centre escolar:

IES SAN JOSÉ (Villanueva de la Serena, Badajoz)

Docents:

Francisco Miguel García Barroso (Anglès)

Francisco Manuel Cano Arroyo (Tecnologia)

Comunitat autònoma:

Extremadura

Països socis:

 • Sint Michael College, Koog aan de Zaan, Països Baixos
 • Hristo Smirnenski Primary School, Rakovski, Bulgària
 • Herskind Skole og Børnehus, Galten, Dinamarca
 • Longdean School, Hemel Hempstead, Regne Unit
 • Collège Paul Gauguin, Cordemais, França

Etapa educativa:

3r ESO

Àrees /Matèries:

Anglès, Tecnologia

Idioma:

Anglès i espanyol

Reconeixement:

Aquest projecte ha obtingut el segell de qualitat als Països Baixos, Dinamarca, França i Espanya

Descripció:

Les TIC s’han convertit en una part integral de la nostra vida quotidiana. Fem servir Internet per a una gran varietat de tasques: comunicar-nos amb els altres, comprar en línia, treballar, etc. Als centres educatius intentem seguir el ritme d’aquests nous avenços però en moltes ocasions no tenim una preparació sòlida i actualitzada per saber com ajudar els nostres alumnes a entendre’n els perills i les implicacions. La nostra pregunta principal és si sabem com utilitzar Internet de forma segura i responsable. L’objectiu/resultat del nostre projecte és principalment educar els alumnes en un ús responsable les TIC tant dins com fora del centre educatiu i sensibilitzar els alumnes sobre la seva seguretat online, donant-los l’oportunitat de trobar respostes a través de la recerca col·laborativa en diversos temes relacionats amb l’ús segur d’Internet.

alumnos trabajan competencias digitales

Enllaç al TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/4386/home

Objectius:

 • Promoure l’ús de les noves tecnologies, sobretot pel que fa a la seguretat digital d’usuaris d’Internet.
 • Millorar l’ús de les llengües estrangeres.
 • Augmentar les capacitats de l’alumnat per dur a terme treballs en equip.
 • Contribuir a millorar la identitat digital de tots els membres de la comunitat educativa mitjançant protocols i plans d’actuació.
 • Conèixer altres cultures, compartir hàbits de vida i sobretot respectar les opinions dels altres.
 • Saber actuar en cas de ciberassetjament escolar o manipulació de dades a Internet.
 • Elaborar protocols d’intervenció en problemes derivats de l’ús d’Internet i proveir els centres amb una sèrie de documents que regulin l’ús i l’accés a les noves tecnologies.

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte/activitats?

Aquest projecte parteix d’una de les necessitats del nostre centre detectada durant les reunions de tutors que van tenir lloc el curs 2014-2105. Aquell any el nostre Pla d’Acció Tutorial es va sumar a diverses iniciatives promogudes per l’autoritat local i per la Conselleria d’Educació que tenia per objectiu alertar els adolescents sobre l’ús d’Internet i aplicacions online. Aquesta campanya de sensibilització estava dirigida a tota la comunitat educativa, ja que tant pares com professors també havien d’estar al cas dels riscos que suposa utilitzar Internet sense unes nocions bàsiques de ciberseguretat, no només pel seu propi bé sinó perquè d’aquesta manera tinguessin més recursos a l’hora d’ajudar els alumnes davant de qualsevol incident.

Encara que les activitats les van coordinar el Departament d’Orientació i el Departament de Tecnologia, van ser els tutors dels cursos als quals anava dirigida aquesta informació (2n i 3r d’ESO) els que es van encarregar d’utilitzar les hores de tutoria amb els respectius grups per explicar-los el tema de la seguretat en línia i els riscos que comporten els dispositius mòbils, sobretot l’ús descontrolat de telèfons mòbils que tan estès està entre els joves. Al nostre centre hi van assistir experts per parlar amb els alumnes i ensenyar-los què havien de fer en casos de ciberassetjament escolar o de frau online per reforçar el que ja s’havia après durant les tutories.

trabajo en equipo- proyecto esafe

Gràcies als bons resultats, per al curs 2015-2016 el nostre Pla d’Acció Tutorial va voler continuar amb aquesta tasca sobre la seguretat digital dels alumnes i, amb aquest objectiu, es va proposar una altra sèrie d’activitats que no només impliquessin els tutors, sinó el major nombre possible de membres de la comunitat educativa. Com que el nostre centre és molt actiu en projectes de col·laboració, vaig suggerir començar un projecte eTwinning sobre el tema de la seguretat digital que, a més de complir amb els objectius del nostre Pla d’Acció Tutorial, incorporés un punt de vista més internacional implicant-hi altres centres europeus interessats a treballar sobre el mateix tema.

Així va ser com, gràcies als meus contactes a eTwinning, vaig trobar uns professors que estaven buscant més socis per elaborar un projecte sobre seguretat digital. Ells ja tenien un projecte aprovat que contenia un bon pla de treball que s’adaptava a les nostres necessitats amb un repartiment de tasques equitatiu i uns resultats esperats realistes i adequats.

Activitats

 • Activitats proposades/fetes adreçades a formar els alumnes com a ciutadans digitals (ús responsable dels dispositius i la xarxa, pautes de comportament a Internet –especialment a les xarxes socials–, respecte als usuaris, drets i responsabilitats en un entorn virtual).
 • Activitats proposades/fetes que fomenten el pensament crític, la reflexió, el sentit comú, sobretot en el context d’Internet i les xarxes socials.

Hem establert un pla d’activitats al llarg de tot el curs però a més de les que pertanyen al projecte en exclusivitat, cada centre educatiu n’ha desenvolupat altres dins del seu àmbit local que després ha compartit al projecte amb els altres socis. Totes les activitats estan registrades al TwinSpace o als enllaços externs que han inclòs els centres educatius a la plataforma.

Per dur a terme aquest projecte hem tingut en compte l’aprenentatge basat en projectes i la cooperació entre alumnes. Els professors vam distribuir els alumnes en grups de treball transnacionals i després ells van fer servir el fòrum i el seu servei de missatgeria del TwinSpace per prendre contacte entre ells i saber més sobre els companys amb els quals havien de treballar. A partir d’aquí, els alumnes van haver de treballar junts en un projecte de recerca sobre un dels aspectes de seguretat online i ús d’aparells tecnològics. Nosaltres vam escollir l’ús de telèfons mòbils, el ciberassetjament escolar i els videojocs. A partir d’aquí, els alumnes van haver de treballar de manera col·laborativa utilitzant els documents a Google Docs per aprofundir en el tema que havien de desenvolupar i exposar davant dels altres. En aquest sentit, van comptar amb una sèrie de recursos com, per exemple, les fitxes de treball disponibles a www.webwewant.eu gràcies a les quals vam poder treballar sobre temes com els drets i els deures dels internautes, etiqueta, xarxes socials, privadesa i copyright. També vam participar en el Safer Internet Day (SID) 2016 gràcies al suport proporcionat per la plataforma www.chaval.es amb una sèrie d’activitats de tipus lúdic amb l’app SmartPrivial i fent blogs d’aula a classe de tecnologia. Per saber com els seus companys europeus del projecte usaven la xarxa, els alumnes han emprat sobretot els qüestionaris online col·laboratius que hem posat a la seva disposició des del TwinSpace i que han estat el document de referència per després elaborar les presentacions finals. També hem participat en la iniciativa promoguda per la Conselleria d’Educació Foro Nativos Digitales per conscienciar als adolescents sobre l’ús responsable de les TIC i d’Internet i gràcies a la qual hem seleccionat alumnes tutors al nostre centre que s’encarreguin de transmetre els seus coneixements sobre seguretat digital a altres alumnes. El nostre projecte es va integrar en aquesta activitat en la qual participaven més grups però van ser els nostres alumnes d’eTwinning els que van aconseguir el seu nomenament d’“alumnes tutors internacionals”, un títol que reconeixia la seva tasca de difusió tant al projecte de Nativos Digitales com al d’eTwinning.

collage cyberbulling

D’altra banda, els professors que hem format part del projecte hem dut a terme una segona línia de treball en la qual hem traçat de forma consensuada un Pla d’Acció Digital en el qual es resumeixen els aspectes més importants de la ciberseguretat als nostres centres. Per elaborar aquest pla en comú el primer que hem hagut de fer és una anàlisi de necessitats amb relació al tema del projecte. Després hem comptat amb una sèrie de recursos perquè cada centre pogués valorar, d’acord a les seves necessitats, quins aspectes cal millorar o en quins podem aportar una experiència positiva per als altres. Al llarg del projecte, vam veure quins eren els punts forts i febles de la política sobre esafety dels nostres centres i va ser així com vam elaborar aquest Pla d’Acció Digital per a tots que es pugui tenir en compte com a document de funcionament de centre i que permeti activar protocols en casos concrets que derivin de l’ús de les noves tecnologies. Per a l’elaboració d’aquests documents hem comptat amb els materials i recursos que hi ha a la pàgina www.esafetylabel.eu. Aquesta plataforma ens ha atorgat el certificat de seguretat digital en categoria de plata pel nostre esforç i interès a fer el nostre centre més segur i promoure bons hàbits d’ús de les noves tecnologies.

Quin paper han tingut el centre escolar, el claustre i el professor o professors en el projecte conduent a educar els alumnes per formar part d’una ciutadania responsable (p. ex. ensenyant a prevenir riscos en la publicació de dades personals, en comentaris…)?

Com he dit anteriorment, aquest projecte està directament relacionat amb el Pla d’Acció Tutorial del nostre centre i amb el programa Foro Nativos Digitales adreçat a tota la comunitat educativa. L’equip directiu i el Departament d’Orientació han ajudat molt a l’hora d’organitzar les xerrades tant a alumnes com a pares per part de personal expert en matèria de ciberseguretat (policia, assessors TIC…) i a l’hora de difondre i donar visibilitat als resultats obtinguts. Molts professors s’han sumat a l’experiència d’utilitzar aquells recursos esmentats anteriorment a les seves classes de tutoria i han acceptat de bon grat que hi hagi un protocol d’actuació en cas d’incidències relacionades amb la seguretat digital. El Departament de Tecnologia ha ampliat la presència de recursos i indicacions sobre el bon ús de les noves tecnologies a la pàgina web del centre http://iessanjosevillanueva.blogspot.com.es/p/blog-page.html i els professors tutors encarregats de promoure aspectes bàsics de la ciutadania digital tenen ara a la seva disposició més recursos i millor formació per impartir les seves classes sobre ciutadania digital als alumnes.

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania digital? Quins espais i eines de la plataforma contribueixen de manera més eficaç a formar en la ciutadania digital? Hi ha alguna diferència en el tracte d’aquest tema als països dels teus socis europeus pel que fa a Espanya? Quines diferències, semblances?

Aquest projecte promou la ciutadania digital entre joves europeus mitjançant l’ús de certes eines TIC i el TwinSpace, que és on té lloc tot el procés d’intercanvi de materials, opinions i idees. Mitjançant un aprenentatge col·laboratiu, tant alumnes com professors aprofundeixen en el coneixement dels riscos que implica l’ús d’Internet i desenvolupen protocols d’actuació vàlids per a un entorn escolar. Aquests protocols queden fixats en dos nivells: el primer és el de donar difusió als resultats obtinguts pel treball de recerca en el qual s’ofereix una visió europea d’un problema lligat a l’ús d’Internet / noves tecnologies i possibles solucions per part dels alumnes; el segon nivell és el pla de seguretat digital elaborat pels professors de manera conjunta que marqui les pautes que ha de seguir cada centre educatiu i que ajudi a solucionar possibles incidències com el ciberassetjament, el robatori de dades personals online o el fet de no respectar la privadesa de tercers. Aquest marc d’actuació no només suggereix què cal fer en aquests casos sinó que també orienta el personal del centre educatiu marcant unes pautes clares que s’han de seguir per aconseguir que tots fem un ús responsable de les noves tecnologies. Aquests suggeriments es troben recollits en dos documents que cada centre pot afegir al seu Pla General Anual: el Reglament d’Ús Acceptable del Personal i el Reglament d’Ús Acceptable de l’Alumne.

recomendaciones esafe

Una part molt interessant del projecte és la que compara diversos països entre ells, de manera que queden paleses les diferències que hi ha entre els joves europeus a l’hora d’utilitzar Internet. Gràcies a Google Docs, vam poder elaborar una sèrie de qüestionaris les dades dels quals vam incorporar més tard a les presentacions. Vam poder comprovar que gairebé tots els joves europeus fan servir el telèfon per gairebé els mateixos propòsits i que passen la mateixa quantitat de temps a Internet. Les xarxes socials a les quals tenen accés són sobretot Facebook i Twitter, encara que l’ús d’aquesta última no estava gaire difós en els alumnes espanyols, que feien servir molt més WhatsApp. Pel que fa a l’ús dels mòbils, va ser revelador per a molts d’ells el fet que dormissin amb el mòbil a l’habitació, una cosa que els semblava normal, però gràcies a debats successius a classe no van trigar a adonar-se que aquesta actitud demostrava que no desconnectaven mai del telèfon i que necessitaven tenir-lo sempre a prop. Un altre exemple és el ciberassetjament escolar, un problema del qual tots els alumnes del projecte ja sabien alguna cosa del tema i fins i tot coneixien algú que n’havia patit. Després de la seva participació en el projecte, els alumnes van saber més coses sobre etiqueta i saber com comportar-se a Internet per no donar lloc a malentesos i situacions compromeses. També van aprendre a saber què cal fer davant d’un cas de ciberassetjament i quines mesures es poden adoptar.

Els resultats dels qüestionaris i les presentacions estan disponibles al nostre TwinSpace. La competència que també ha estat present en tot el projecte és la digital. Dins del marc DIGCOMP, hem treballat els aspectes següents de l’àrea 4 sobre seguretat:

4.1 Protecció de dispositius: l’alumne ja sap com protegir de manera bàsica els seus dispositius electrònics i els dels altres.

4.2 Protecció de dades personals i identitat digital: l’alumne és conscient dels perills que comporta l’ús d’Internet. Es mostra respectuós amb la privadesa dels altres i és capaç de posar en marxa un protocol d’actuació en cas de ciberassetjament escolar.

4.3 Protecció de la salut. L’alumne sap com evitar riscos per a la salut derivats de l’ús de la tecnologia digital que amenacin la seva integritat física i psíquica.

Com han contribuït les famílies dels alumnes a la formació d’aquests com a ciutadans actius? En una escala d’1 a 10, i en termes generals, quin lloc ocuparia el ‘grau de ciutadà digital’ d’aquestes famílies? Tenen alguna formació en aquest tema?

Les famílies també han estat molt implicades en aquest projecte. Per començar, vaig haver de posar-m’hi en contacte per explicar-los què era un projecte eTwinning i què faríem a classe. Atesa la temàtica del projecte, vaig demanar col·laboració a les famílies sobretot per fer servir material audiovisual en el qual apareguessin els seus fills i que els permetessin utilitzar Internet per fer cerques sobre el projecte. També els vaig demanar la seva col·laboració per ajudar els seus fills des de casa, connectant-se amb ells a Internet i proporcionant les seves opinions com a pares sobre els temes que havien d’investigar.

Un exemple de la bona col·laboració i la implicació de les famílies és la xerrada que va impartir el professor Francisco Manuel Cano Arroyo sobre la dependència del mòbil i les seves conseqüències. Aquesta interessant intervenció la va promoure l’Associació de Pares i Mares del nostre institut que des del primer moment va voler sumar-se al projecte i participar en les activitats de difusió. En xerrades com aquesta i mitjançant una sèrie d’entrevistes, va quedar palès que el grau de coneixement de les famílies de les noves tecnologies i els seus perills és molt divers. Gairebé tots els pares i mares coneixien el ciberassetjament i eren conscients de l’ús del mòbil i de les xarxes socials dels seus fills, però molt pocs sabien com administrar un tallafocs o establir contrasenyes de seguretat. Aquest tipus de formació a les famílies és, doncs, tan necessari com entre els alumnes i és una cosa que ha quedat palesa gràcies a projectes com aquest i a l’interès de les famílies per participar. En l’escala proposada les famílies se situarien entre un 5 o un 6, ja que moltes es limiten, per exemple, a establir hores d’ús del mòbil, les videoconsoles o Internet però molt poques saben com controlar els continguts als quals els seus fills tenen accés.

Ha canviat la idea que l’alumnat tenia, abans i després de fer el projecte/activitats, sobre les regles de comportament a la xarxa?

 • COMUNICACIÓ (mòbils, gramàtica, textos, abreujaments, modismes…)
 • RESPONSABILITAT (descàrregues, copyright, música, còpies, imatges…)
 • DRETS (sobre les seves pròpies publicacions…)
 • ERGONOMIA (danys físics, forçar la vista, mala postura…)

Participar en un projecte eTwinning pot convertir-se en una experiència d’aula molt productiva, amb molts beneficis per a l’alumnat i els professors. En el nostre cas, hem de destacar l’alt grau d’implicació dels alumnes per realitzar les tasques del projecte i per demostrar els seus coneixements adquirits del treball de recerca davant dels seus companys. Els alumnes no només saben més sobre la ciberseguretat i l’ús del mòbil, per exemple, sinó que s’han adonat que el treball en grup i l’intercanvi d’idees o experiències són molt importants a l’hora de veure la realitat que ens envolta des d’una perspectiva més àmplia. Ara ja coneixen com fan servir els dispositius mòbils els seus companys europeus i que tenen la capacitat d’intervenir en conflictes i saber com es poden solucionar. S’han convertit en alumnes tutors la missió dels quals és ajudar els altres a usar les TIC de manera responsable, denunciar els abusos i saber reaccionar a temps davant d’un possible problema. És la tasca dels professors que han participat en aquest projecte fer que Better Internet than Sorry es converteixi en un projecte sostenible que inspiri més personal i s’impliquin de manera activa a fer el nostre institut un lloc més segur per a tots.

Quin impacte ha tingut aquest projecte/activitats (o la temàtica del projecte, o alguna activitat en concret) al claustre? Hi ha una major sensibilització cap al comportament a la xarxa? Es prenen més precaucions? De quina mena? Es corregeixen males actuacions? S’han establert protocols nous? Ha canviat la disposició del mobiliari de l’aula d’informàtica, per exemple?

L’impacte del projecte també es pot mesurar al claustre de professors, encara que serà aquest any quan de debò puguem avaluar si tot el material que hem desenvolupat és útil. Com ja hem dit, un dels nostres assoliments com a equip transnacional és la publicació d’un Reglament d’Ús Acceptable del personal, un conjunt de normes que cada docent ha de comprometre’s a seguir per aconseguir un ús acceptable de les TIC i garantir així un entorn segur de treball i ensenyament. El Pla de Seguretat Digital que cada centre ha elaborat segons les seves circumstàncies i característiques quedarà integrat a la documentació de funcionament del centre i ajudarà tant a la integració de les TIC al Pla General Anual com al Pla d’Acció Tutorial.

certificado de seguridad digital

En rebre el certificat de seguretat de plata per part de www.eusafetylabel.eu el nostre centre s’ha de comprometre a mantenir certs estàndards d’acord amb la categoria que aquesta plataforma ens ha atorgat i ens hem posat com a objectiu per a aquest any seguir amb la nostra tasca pel que fa a ciberseguretat i ciutadania digital per aconseguir la categoria següent i tenir així un reconeixement al nostre esforç i treball.

Francisco Miguel García

IES SAN JOSÉ (Villanueva de la Serena, Badajoz)