Ciutadania digital: Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

Ciutadania digital: Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

La ciutadania digital (també denominada ciberciutadania o e-ciutadania) es defineix com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia.

La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Títol del projecte:

Use and Abuse of Social Networks and its Impact on Teenagers, Families and School

Centre escolar:

IES ISAAC ALBÉNIZ

Docents:

64 docents al centre escolar

Comunitat autònoma:

Madrid

Països socis:

Itàlia

Romania

Etapa educativa:

Secundària

Àrees/Matèries:

El projecte el coordinen professors d’anglès però, atès que és tema de tutories, tots els departaments hi estan implicats.

Idioma:

Anglès

Descripció:

El projecte tracta fonamentalment de formar famílies, professorat i alumnat en l’ús correcte de les xarxes socials per ensenyar-los a evitar conflictes derivats del seu mal ús.

Sabem que els nostres alumnes fan servir les xarxes socials sense cap tipus d’ajuda ni formació, ja que els encarregats d’aquesta funció, d’educar-los, tampoc tenim la informació necessària.

Tant famílies com professors eduquem els nostres alumnes des d’edats primerenques en hàbits saludables de nutrició, ciutadania, higiene… De tota manera, els lliurem un mòbil o una tauleta sense donar-los cap mena d’instrucció sobre com l’han d’utilitzar. En fan ús sense cap tipus de supervisió, excepte potser bloquejos parentals per a pàgines web amb contingut violent o inadequat. Aquí sol acabar la nostra educació en aquest tema. Amb això no n’hi ha prou.

El món digital és complex però conèixer uns principis bàsics per al seu ús segur, responsable i saludable és essencial. Les noves generacions han de tenir una identitat digital. Al món actual és tan essencial com un curriculum vitae. Però la reputació digital que molts adquireixen usant les xarxes de forma inadequada els pot llastrar.

Aquesta formació de la comunitat educativa, a través de diverses activitats en col·laboració amb els nostres socis romanesos i italians, és la que duem a terme en el nostre projecte.

Cal tenir en compte que ens trobem a principis del segon any del nostre projecte i, de moment, només en podem veure parcialment els resultats.

El focus durant el primer any han estat les famílies i l’alumnat. Durant el segon serà principalment el professorat i hi haurà un reforç del que s’ha tractat el primer any per a famílies i alumnes.

Enllaç al TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/11201

Altres enllaços

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.albeniz.leganes/ (web del centre)

http://eyeswechoose.blogspot.com.es/ (Blog del projecte)

Objectius:

El nostre objectiu general és aprendre a educar en l’ús segur, responsable i saludable de la tecnologia.

Els nostres objectius específics són:

  1. Dotar els alumnes d’informació útil i legal perquè sàpiguen com fer servir les xarxes de forma eficient
  2. Ajudar les famílies i el personal docent a redirigir conductes i problemes socials directament associats al mal ús de les xarxes
  3. Crear una manera de comunicació ràpida i fiable entre escola i famílies
  4. Aprendre i compartir experiències dels socis internacionals sobre problemes socials i educatius similars
  5. Treballar de forma col·laborativa amb institucions locals, nacionals i internacionals per trobar solucions a les nostres preocupacions
  6. Modificar indicacions al centre i plans en relació amb els usos digitals

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte?

Els últims anys s’han detectat problemes de relació/grupals que, malgrat reflectir-se en l’àmbit escolar, tenien el punt de partida fora del centre. Atès que l’alumnat que assisteix als centres sol procedir dels voltants dels centres, això significa que les relacions personals que s’hi estableixen són, la majoria de les vegades, d’amistat, també fora del centre. És a dir, els conflictes dins dels grups d’amics/coneguts creats fora repercuteixen en el seu comportament al centre.

El fet que gran part d’aquestes relacions tinguin lloc a través de les xarxes socials, sense importar que l’alumnat en conflicte estigui separat físicament (en diferents aules/grups), ens va portar a plantejar-nos el mal ús que es fa del món digital. Per aquest motiu, el nostre principal objectiu és EDUCAR en el seu ús correcte. Tractem l’ús segur, responsable i saludable de la tecnologia.

imagen blog proyecto

Activitats

Xerrades tant dins de l’aula (tutoria, presentacions), com fora (Educalike) sobre l’ús segur, responsable i saludable de les tecnologies, incloent-hi Internet i xarxes socials.

cartel actividad de proyecto

Creació de presentacions als socis, de qüestionaris, de grups en xarxes per a la seva anàlisi, d’un Twitter institucional (@Albenizprojects), de logos, debats, de recerca sobre certs temes (etiqueta, cyberbullying).

presentación de proyecto

Debats sobre l’ús real del món digital que fan els nostres alumnes i les seves famílies, creació de qüestionaris sobre aquest ús per compartir amb els nostres socis, anàlisis de resultats i comparacions, propostes de solucions, debats sobre les xerrades sobre el tema (Policia i Educalike), anàlisis de resultats després de certes activitats (per exemple, creació de grup/classe a WhatsApp, Twitter usant criteris d’etiqueta), debats sobre situacions reals/simulades en les quals es reflecteixen conflictes generats a les xarxes, propostes per a la creació d’un handbook sobre l’ús correcte de les xarxes.

ciudananiad_anasotres_5.png

Quin paper han tingut el centre escolar i el claustre en el projecte conduent a educar els alumnes per formar part d’una ciutadania responsable (p. ex. ensenyant a prevenir riscos en la publicació de dades personals, en comentaris…)?

Encara que durant el curs anterior els professors van tenir un gran paper dins del lideratge de les activitats a tutoria relacionades amb el tema, no és fins a aquest curs quan seran el punt clau. Han participat en xerrades dins de l’Escola de Pares però més des de l’interès personal que des del professional. La informació que rebran enguany serà com incloure els seus nous coneixements a la seva aula, no només com a tutors sinó com a professors que inclouen la tecnologia dins de la seva assignatura: com gestionar la INFOXICACIÓ, tècniques de cura de continguts, impactes en la salut, tècniques de lectura (treball per modificar la lectura en F, multitasca versus alternança contínua de tasques, la gestió de continguts amb drets d’autor, Creative Commons).

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania digital? Quins espais i eines de la plataforma contribueixen de forma més eficaç a formar en la ciutadania digital? Hi ha alguna diferència en el tracte d’aquest tema als països dels teus socis europeus pel que fa a Espanya? Quines diferències, semblances?

La identitat digital és essencial per als nostres alumnes al món globalitzat en què vivim. Això és una cosa que compartim tots els habitants del planeta. El concepte de ciutadania digital definida com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia es considera en procés de definició permanent a mesura que evolucionen les possibilitats de la tecnologia.

La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Un ciutadà digital té dret a l’accés a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i a la seva apropiació, al desenvolupament d’habilitats digitals, a l’accés a la informació en línia de forma segura, transparent i privada, així com a la participació a través de mitjans tecnològics.

Tot això és tema del nostre projecte. Pel que fa a eTwinning, considerem que el fet de poder compartir les nostres experiències a la plataforma i a l’espai TwinSpace el converteix en un mitjà de difusió i treball essencial.

Atès el problema base del nostre projecte, un problema global, hi ha poques diferències entre els socis. Professors, famílies i alumnes comparteixen la mateixa desinformació i ansietat sobre com ajudar a solucionar mals hàbits.

L’única diferència es troba en quina xarxa social s’utilitza més en un país o en un altre.

Com han contribuït les famílies dels alumnes a la formació d’aquests com a ciutadans actius? En una escala d’1 a 10 i en termes generals, quin lloc ocuparia el ‘grau de ciutadà digital’ d’aquestes famílies? Tenen alguna formació en aquest tema?

Les famílies tenen una gran preocupació sobre el tema. Normalment creuen que els seus fills/es saben més sobre tecnologia que ells. Això és cert quant a l’ús físic de les eines (quins botons cal prémer per…) però no pel que fa al sentit comú que cal aplicar en utilitzar-les. Els dos grups comparteixen un gran desconeixement sobre el que és realment el món digital.

L’Escola de Pares creada als centres ens permet formar els pares/mares conscienciats que ells també han de tenir la seva identitat digital i acompanyar els fills/es mentre aquests l’adquireixen. Creiem que encara estem en procés d’aprenentatge però a aquestes altures del projecte —i tenint en compte que, en general, el seu grau era proper al 3— ara estarien en un 6.

Aquests són enllaços a documents compartits amb les famílies i que es van explicar en diferents xerrades:

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGROGdJN01rVnBHTDA

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGRajVoUzB6R0kwenc

https://drive.google.com/open?id=0BzdwlwMiQvGRWVlPNWllajdhdDA

Ha canviat la idea que l’alumnat tenia, abans i després de fer el projecte/activitats, sobre les regles de comportament a la xarxa?

Com hem esmentat anteriorment, només som a mig camí en el nostre projecte. Durant el primer any, la informació treballada tenia a veure més amb l’etiqueta i la privadesa a les xarxes que amb una visió més extensa del món digital. És en aquest curs escolar en que es treballaran temes més específics com drets, salut i responsabilitat.

Considerem que el projecte sí que està modificant conductes i usos, atès que a aquestes altures del curs en anys anteriors ja es detectaven problemes relacionals derivats de les xarxes i encara no n’hi ha cap cas.

Quin impacte ha tingut aquest projecte/activitats (o la temàtica del projecte, o alguna activitat en concret) al claustre? Hi ha una major sensibilització cap al comportament a la xarxa? Es prenen més precaucions? De quina mena? Es corregeixen males actuacions? S’han establert protocols nous? Ha canviat la disposició del mobiliari de l’aula d’informàtica, per exemple?

En començar amb el projecte, tota la comunitat escolar s’ha adonat del desconeixement que tenim sobre el tema. Això ha estat un punt de partida clarificador: l’interès de tots per aprendre per educar.

Per això, s’ha modificat el Pla d’Acció Tutorial del centre, s’ha creat l’Escola de Pares, s’elaborarà un handbook sobre el tema que es compartirà a totes les plataformes que emprem i es crearà un protocol de cyberbullying.

Les disposicions físiques d’elements no es poden canviar a causa de la relació espai/nombre d’alumnes que els utilitzen però es treballarà amb els problemes de salut que puguin derivar de males posicions.

Entenem que al final del projecte, les respostes a les preguntes plantejades es podran contestar de forma positiva i amb detall, però encara hi estem treballant.

Ana M. Sotres Landache (en nom de 64 docents participants en el projecte).

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Equips de centre
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *