Trencant barreres i muntant en bici a través d’eTwinning: Experiències amb nens de 5è i 6è d’Educació Primària

Trencant barreres i muntant en bici a través d’eTwinning: Experiències amb nens de 5è i 6è d’Educació Primària

Us presentem el treball de fi de grau de l’estudiant Estefanía Núñez Albiar, tutelat per Raquel Sánchez Ruiz de la Facultat d’Educació d’Albacete. Aquest treball de recerca centra l’atenció en l’ús pedagògic de les TIC i, de forma concreta, en l’acció eTwinning i les funcionalitats de la seva plataforma. Analitza els avantatges de participació en eTwinning pel que fa al desenvolupament de la competència digital en els alumnes. També destaca els beneficis lingüístics, pedagògics i culturals d’eTwinning per a l’alumnat.

Trencant barreres i muntant en bici a través d’eTwinning: Experiències amb nens de 5è i 6è d’Educació Primària

Paraules clau: eTwinning, llengües estrangeres, Tecnologia de la Informació i la Comunicació, consciència cultural, societat digital, Educació Primària

Resum

Aquest treball de fi de grau (TFG) té com a objectiu l’estudi de l’evolució de l’ensenyament de les llengües estrangeres al llarg dels anys i, en concret, com s’ha implementat dins de la societat de la informació i el coneixement actual. Els mètodes tradicionals posaven èmfasi en l’ensenyament d’aspectes aïllats de la llengua gairebé sense participació o interacció entre els estudiants, es tractava d’un model unidireccional en el qual el professor tenia un rol autoritari i els estudiants eren mers recipients de coneixement. No obstant això, les noves metodologies per a l’ensenyament de les llengües estrangeres concedeixen als estudiants un paper protagonista dins del procés d’ensenyament-aprenentatge, fomentant un pensament analiticocrític, afavorint la cooperació i participació a través de tasques i projectes que, a més, ofereixen als estudiants la possibilitat d’aplicar allò que han après a situacions reals de la vida quotidiana. D’aquesta manera seran capaços d’adquirir les competències bàsiques i, al mateix temps, de preparar-se per a les seves vides futures enfrontant-se als desafiaments del segle XXI.

En aquesta línia, aquest treball se centra en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, més concretament en eTwinning, ja que ofereixen als estudiants les oportunitats que necessiten per desenvolupar la seva plena personalitat i formar-se com a éssers humans complets dins de la societat digital en la qual creixen. Els estudiants d’avui són nadius digitals que coexisteixen amb les noves tecnologies, no només a l’escola, sinó a casa i al món que els envolta.

Així, aquest treball comença amb una introducció i justificació, que inclou la definició d’eTwinning, els beneficis que ofereix, com fer-se membre i participar en els projectes, l’ús de les TIC dins de la plataforma i els possibles desavantatges que es troben en la plataforma amb la finalitat de proposar mesures de millora posteriorment. Continua amb la fonamentació teòrica i els objectius; aquests últims, a més, dividits en objectius del TFG i del projecte eTwinning en si. A continuació es desenvolupa la metodologia, per després passar al projecte en si i les seves fases. Després es comenten els resultats esperats tant dels alumnes com del professor per arribar a les conclusions. Finalment, s’inclouen les referències bibliogràfiques i els annexos.

Aquest treball permet destacar els beneficis lingüístics, pedagògics i culturals de l’ús d’eTwinning a les aules i vincular-los especialment a l’educació en valors. Igualment, destaca el valor de les noves tecnologies en l’educació actual, però també té en compte els riscos que suposa; proposant així instruccions i consells per utilitzar-les de manera adequada. Així mateix, s’analitza l’impacte de la plataforma dins de la comunitat educativa tant fent una revisió bibliogràfica com a través d’una proposta didàctica.

Aquesta proposta es fonamenta en la implementació d’un projecte eTwinning per a alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària en la qual no només es tracten aspectes lingüístics, sinó que s’incorporen aspectes saludables i es promocionen els hàbits físics en la vida quotidiana a través de l’ensenyament centrat en l’alumne i la participació activa d’aquest en la societat. La proposta està pensada per a un col·legi espanyol i un altre de danès, amb el principal objectiu d’establir relacions fent ús de l’anglès com a llengua estrangera per dur a terme tasques centrades en estils de vida saludables. A més, els estudiants s’animarien els uns als altres a muntar amb bicicleta i, al mateix temps, aprendrien sobre les seves cultures, millorant les seves destreses comunicatives. Es tracta d’un projecte interdisciplinari, en col·laboració amb el professor d’Educació Física i els tutors. Els alumnes treballarien en grups de 4 o 5 estudiants, de manera que puguin ajudar-se i aprendre en cooperació i col·laboració a través d’aprenentatge significatiu i per descobriment, que portaria a la consecució d’alguns productes finals com la realització de qüestionaris, un blog, presentacions digitals, pòsters i fullets. Els alumnes serien avaluats de forma contínua i global, tenint en compte tots els aspectes, no només en l’àmbit cognitiu sinó també social o emocional, i tindrien la possibilitat d’autoavaluar-se i coavaluar els companys.

S’espera una alta motivació per part dels estudiants, que facin ús de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació, que gaudeixin del treball en grup i que internalitzin els diferents temes que es tractin. Pel que fa als professors, s’espera que facin ús de les noves tecnologies en la seva pràctica docent, tot oferint les oportunitats que els alumnes necessiten.

L’estudi contribueix a destacar el paper de les noves tecnologies en educació i, per tant, l’ús d’eTwinning, per tots els beneficis que conté. A més, permet a l’alumnat créixer en tots els aspectes de la seva vida, no només tenint en compte l’adquisició de coneixements, sinó permetent-los posar en pràctica el que saben i considerant un propòsit real de comunicació, aspecte clau en l’ensenyament-adquisició de les llengües estrangeres.

 

Estefanía Núñez Albiar

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *