Ciutadania digital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Ciutadania digital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Equips de centre

Centre escolar

Lucas Rey-Matias Landaburu.

Docents

Joserra Jiménez amb la implicació de tot el professorat del centre.

Comunitat autònoma

País Basc.

Països socis

Itàlia, Grècia, Espanya i Polònia.

Etapa educativa

Educació Primària.

Àrees curriculars

Ciutadania, Anglès com a llengua estrangera, Història.

Idioma

Anglès.

Reconeixement

  • Segell de Qualitat de tots els països membres del projecte.
  • Alumnes de l’escola de Magisteri del País Basc van passar un dia al centre escolar espanyol per recaptar informació sobre el projecte per poder fer un treball de final de curs sobre eTwinning i sobre el projecte de Coeducació.

L’escola italiana va aprofitar el dia nacional de la tablet (a Itàlia) per donar a conèixer el projecte via Skype a altres centres italians.

Descripció

B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION) és un projecte pensat, dissenyat i realitzat per conscienciar les persones sobre els valors i principis que han de prevaler a la nostra societat.

En aquest sentit, s’han desenvolupat activitats que, d’una banda, abastin l’entorn personal i familiar de l’alumnat (escola, família, mitjans de comunicació…) i, de l’altra, involucrin tots i cadascun dels organismes propers als alumnes (organismes locals, comercials, ONG, etc.).

El projecte s’ha dut a terme entre centres escolars d’Espanya, Itàlia, Grècia i Polònia i, si bé al TwinSpace només hi ha participat l’alumnat de 6è de Primària, hem de destacar que les activitats realitzades han implicat tot el personal docent del centre i les famílies.

El projecte ha tingut lloc durant tot el curs escolar però els seus efectes, segons creiem, es prolongaran en el temps.

Ciutadania és l’àrea que més s’ha desenvolupat durant el transcurs del projecte però no hem d’oblidar altres àrees com Història, Llengua Anglesa i Tecnologia (ús de les TIC).

Enllaç al TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/9840/hom

Objectius

L’objectiu principal del projecte ha consistit a posar en pràctica a les escoles el mètode educatiu de Coeducació, un mètode que parteix del principi de la igualtat entre sexes i la no discriminació. Coeducació significa no establir relacions de domini per raó de sexe sinó incorporar en igualtat de condicions les diferents realitats. Mitjançant aquest projecte hem volgut que tant l’alumnat com el professorat, així com la resta de la comunitat educativa (famílies, entorn…), sigui conscient del paper que homes i dones han exercit al llarg de la història.

socios B&G

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte?

L’escola Lucas Rey forma part d’un projecte educatiu de tres anys de durada denominat Hezkidetza-Coeducación.

Vam pensar que seria una gran idea utilitzar eTwinning com a forma de difusió de les diferents activitats i propostes que l’escola estava duent a terme. D’aquesta manera, vam aconseguir implicar-hi més centres europeus i així l’alumnat podia analitzar i comparar de manera crítica el que sobre aquesta matèria es feia en diferents països d’Europa.

Destacable és el paper de la professora italiana que va haver de salvar diversos obstacles per dur a terme el projecte, ja que el seu centre és religiós i algunes de les activitats no van ser ben vistes al començament pel seu col·legi.

B&G Logo poll

Activitats proposades/fetes adreçades a difondre els valors i principis fonamentals que regeixen la nostra societat (llibertat, igualtat…)

Les activitats proposades i desenvolupades als diferents centres escolars europeus han estat adreçades a difondre els valors d’igualtat i no discriminació.

A continuació s’esmenten algunes d’aquestes activitats:

  1. Enquesta familiar: l’alumnat va realitzar una enquesta a les seves famílies per conèixer el paper que cadascun dels seus progenitors exercia a casa. Posteriorment es van analitzar els resultats i es van comparar entre els diferents països.
  2. Llenguatge sexista: alumnes de cada centre van recórrer les seves respectives escoles a la recerca de cartells i signes de llenguatge sexista (sala de professors, aula d’alumnes…). Tot el que pogués resultar discriminatori per raó de sexe va ser substituït per cartells no sexistes fets pels mateixos alumnes. Posteriorment van analitzar i van comparar amb altres països si el llenguatge natiu de cadascun d’ells era sexista.
  3. Celebració del 8 de març: unes setmanes prèvies al 8 de març, l’alumnat va treballar en l’elaboració de diferents murals sobre el paper de la dona en la societat. El mateix 8 de març i a través de Hangout, els nois i noies de les diferents escoles europees van explicar els seus respectius treballs a la resta dels companys/es.
  4. Joguines nadalenques: amb l’arribada de Nadal, els alumnes dels diferents centres van analitzar diversos catàlegs de joguines amb la finalitat de conèixer l’ús sexista o no que la publicitat fa sobre aquest tema.
  5. Ús de l’espai escolar: en aquesta activitat, els centres participants van tenir la llibertat de treballar l’ús que es fa de l’espai amb relació al sexe masculí o femení.

El centre espanyol va analitzar l’ús del pati escolar a l’hora de l’esbarjo, els centres grec i italià van analitzar l’ús de l’aula en funció del lloc que ocupen nens i nenes.

Contes tradicionals: l’alumnat va analitzar diferents contes tradicionals utilitzant una plantilla en la qual havia d’anotar l’ús que s’ha fet en aquestes narracions del paper de la dona i els homes. Posteriorment van reescriure aquests contes posant en pràctica l’ús del que havien après durant tot el projecte.

analisispublicidad B&G

Activitats proposades/fetes que fomenten el pensament crític, la reflexió, el sentit comú, sobretot en el context d’Internet i les xarxes socials

‘Mass media’: rol sexual

Una de les activitats proposades al llarg del projecte i possiblement una de les que més èxit van tenir va consistir a buscar a través d’Internet diferents exemples de publicitat al llarg dels anys i reflexionar sobre si l’ús que la publicitat fa dels estereotips sexuals ha variat.

Els nois i noies també han fet ús de l’eina del fòrum dins de la plataforma d’eTwinning i se’ls ha posat l’accent en les normes de cortesia a l’hora d’utilitzar-la (llenguatge utilitzat, maneres, etc.).

També hem sol·licitat que, des del departament de l’Ertzaintza, uns professionals vinguin a impartir una conferència sobre l’ús d’Internet (la xerrada està planificada per al segon trimestre d’aquest any escolar).

Com ha contribuït aquest projecte eTwinning a aconseguir els objectius de la Declaració de París?

El projecte ha intentat crear en l’alumnat, el professorat i la comunitat educativa en general un pensament analític i crític sobre la Coeducació. En aquest sentit, tant els alumnes com les alumnes han experimentat diferents situacions i realitats properes al seu entorn perquè puguin conèixer els seus drets i deures.

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania activa i ajuda a prevenir i combatre el racisme, la intolerància, la discriminació en el context escolar i fora d’aquest?

Totes i cadascuna de les activitats realitzades al llarg del projecte s’han dissenyat i dut a terme amb la finalitat de difondre els valors de la Coeducació per prevenir la discriminació per raó de sexe i per crear en l’alumnat i les seves famílies un pensament crític davant de situacions discriminatòries.

Gràcies al projecte, tant l’alumnat com els seus familiars han tingut l’oportunitat d’assistir a unes xerrades sobre la violència tant física com sobretot psicològica que pateixen moltes dones. Aquestes conferències les ha ofert l’associació Mundu Bat.

El centre ha desenvolupat diferents unitats didàctiques encaminades a conscienciar l’alumnat sobre la prevenció i la denúncia d’actituds discriminatòries.

8 marzoproyecto B&G

Quin impacte ha tingut el projecte al claustre? Ha adoptat una actitud més activa / de més implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes per ensenyar a acceptar les diferències d’opinió, de creences, la diversitat i la igualtat de gènere, prevenir els extremismes, la desigualtat i…?

Des del començament del projecte, tot el professorat participant teníem molt clara la implicació del claustre i la comunitat escolar en el seu desenvolupament.

Com a resultat del projecte, a l’escola espanyola s’ha decidit que durant dos dies a la setmana l’alumnat no pot utilitzar material de joc que creiem que només és usat per cadascun dels sexes (pilotes, gomes). D’aquesta forma hem observat que durant aquests dos dies nois i noies passen més temps junts i s’interrelacionen d’una manera millor.

D’altra banda, tots els centres participants van decidir als seus respectius claustres “anar amb compte” amb el llenguatge que s’utilitza a l’hora d’enviar notes a les famílies.

videoconferenciaB&G

Altres comentaris destacats sobre el projecte relacionats amb el tema (sinergies amb organismes locals, associacions d’immigrants, de refugiats, etc.)

Gràcies al projecte, el centre educatiu ha participat en el desenvolupament de diverses activitats dutes a terme per organismes i associacions de l’entorn:

Fundació Glog: des del centre hem sol·licitat a pares i mares de l’alumnat que portessin a l’escola roba i sabates que no utilitzen per poder donar-ho a l’ONG Fundació Glog.

També tenim pendent una xerrada que el Departament d’Internet de l’Ertzaintza impartirà a l’escola sobre el tema de seguretat a la xarxa i ciberbullying.

L’alumnat i les seves famílies van tenir l’oportunitat d’assistir a un col·loqui sobre la violència de gènere que vam organitzar a la biblioteca del centre. Aquesta conferència-col·loqui la va impartir l’associació Mundu Bat.

Durant el projecte hem utilitzat moltes frases o sentències relacionades amb el tema de la Coeducació. Una d’aquestes, que sintetitza l’essència i la raó de ser del projecte, és:

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”
Brigham Young

Com a docents, som conscients que l’educació en valors ha de ser un treball en el qual famílies i professorat han de treballar conjuntament. No es tracta de convèncer sinó de fer pensar i reflexionar davant les situacions que considerem discriminatòries i oposades als valors que regeixen la nostra societat. Modestament, penso que amb el desenvolupament del projecte hem contribuït a sembrar una llavor que amb el temps donarà el seu fruit.