Orientacions sobre seguretat i privadesa en línia en centres escolars

Orientacions sobre seguretat i privadesa en línia en centres escolars

Recomanacions Últimas noticias

Si alguna vegada has treballat amb els teus alumnes usant aplicacions i plataformes en línia, sigui dins o fora d’eTwinning, segur que t’has enfrontat a dubtes sobre com gestionar la privadesa i seguretat a internet.

Algunes de les preguntes més freqüents a l’hora de gestionar la seguretat i privadesa a internet són: Què puc publicar i què no? Quins permisos he de demanar i a qui? Quina mena d’eines m’ofereixen un control adequat sobre l’accés de terceres persones i el maneig de dades personals? Malauradament, no existeix una solució única que pugui aplicar-se a tots els casos. A més de les característiques de cada situació particular, hi entren en joc normatives no sols europees, nacionals i autonòmiques, sinó també locals, incloent-hi les polítiques pròpies de cada centre. Tots aquests factors, juntament amb unes bones dosis de sentit comú, han de ser els que et guiïn per prendre la decisió més correcta.

Això últim —el sentit comú— no ho podem posar per tu, però sí que podem facilitar-te una sèrie d’indicacions que et seran de gran ajuda a l’hora de planificar tota l’activitat en línia amb els teus alumnes. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat uns informes destinats específicament al context escolar. T’aconsellem que els donis un cop d’ull. Estem segurs que resoldran gran part dels teus dubtes.

En primer lloc, tens l’informe sobre l’ús per part de professors i alumnes d’aplicacions que emmagatzemen dades en núvol amb sistemes aliens a les plataformes educatives. A més d’un estudi sobre els tipus d’aplicacions, mètodes d’emmagatzematge en núvol o usos de xarxes socials, inclou un decàleg de recomanacions clar i directe.

Orientaciones_apps_datos_alumnos_redux

La segona publicació és la guia per a centres educatius, un complet document amb indicacions sobre el tractament de dades en tots els nivells de la vida escolar; des de l’administració fins a les pràctiques d’aula. No és només útil per a docents interessats en l’ús de la tecnologia; també és una gran ajuda per a equips directius i personal administratiu.

GuiaCentrosEducativos_redux

En l’article següent, publicat al blog de l’INTEF, s’inclou informació més detallada sobre aquests documents i altres (article).

 

Font imatges: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Ciutadania digital: Better eSafe than Sorry

Ciutadania digital: Better eSafe than Sorry

Equips de centre

La ciutadania digital (també denominada ciberciutadania o e-ciutadania) es defineix com les normes de comportament que tenen a veure amb l’ús de la tecnologia. La ciutadania digital suposa la comprensió d’assumptes humans, culturals i socials relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com l’aplicació de conductes pertinents a aquesta comprensió i als principis que l’orienten: ètica, legalitat, seguretat i responsabilitat en l’ús d’Internet, les xarxes socials i les tecnologies disponibles.

Títol del projecte:

Better e-Safe than Sorry

Centre escolar:

IES SAN JOSÉ (Villanueva de la Serena, Badajoz)

Docents:

Francisco Miguel García Barroso (Anglès)

Francisco Manuel Cano Arroyo (Tecnologia)

Comunitat autònoma:

Extremadura

Països socis:

 • Sint Michael College, Koog aan de Zaan, Països Baixos
 • Hristo Smirnenski Primary School, Rakovski, Bulgària
 • Herskind Skole og Børnehus, Galten, Dinamarca
 • Longdean School, Hemel Hempstead, Regne Unit
 • Collège Paul Gauguin, Cordemais, França

Etapa educativa:

3r ESO

Àrees /Matèries:

Anglès, Tecnologia

Idioma:

Anglès i espanyol

Reconeixement:

Aquest projecte ha obtingut el segell de qualitat als Països Baixos, Dinamarca, França i Espanya

Descripció:

Les TIC s’han convertit en una part integral de la nostra vida quotidiana. Fem servir Internet per a una gran varietat de tasques: comunicar-nos amb els altres, comprar en línia, treballar, etc. Als centres educatius intentem seguir el ritme d’aquests nous avenços però en moltes ocasions no tenim una preparació sòlida i actualitzada per saber com ajudar els nostres alumnes a entendre’n els perills i les implicacions. La nostra pregunta principal és si sabem com utilitzar Internet de forma segura i responsable. L’objectiu/resultat del nostre projecte és principalment educar els alumnes en un ús responsable les TIC tant dins com fora del centre educatiu i sensibilitzar els alumnes sobre la seva seguretat online, donant-los l’oportunitat de trobar respostes a través de la recerca col·laborativa en diversos temes relacionats amb l’ús segur d’Internet.

alumnos trabajan competencias digitales

Enllaç al TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/4386/home

Objectius:

 • Promoure l’ús de les noves tecnologies, sobretot pel que fa a la seguretat digital d’usuaris d’Internet.
 • Millorar l’ús de les llengües estrangeres.
 • Augmentar les capacitats de l’alumnat per dur a terme treballs en equip.
 • Contribuir a millorar la identitat digital de tots els membres de la comunitat educativa mitjançant protocols i plans d’actuació.
 • Conèixer altres cultures, compartir hàbits de vida i sobretot respectar les opinions dels altres.
 • Saber actuar en cas de ciberassetjament escolar o manipulació de dades a Internet.
 • Elaborar protocols d’intervenció en problemes derivats de l’ús d’Internet i proveir els centres amb una sèrie de documents que regulin l’ús i l’accés a les noves tecnologies.

Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte/activitats?

Aquest projecte parteix d’una de les necessitats del nostre centre detectada durant les reunions de tutors que van tenir lloc el curs 2014-2105. Aquell any el nostre Pla d’Acció Tutorial es va sumar a diverses iniciatives promogudes per l’autoritat local i per la Conselleria d’Educació que tenia per objectiu alertar els adolescents sobre l’ús d’Internet i aplicacions online. Aquesta campanya de sensibilització estava dirigida a tota la comunitat educativa, ja que tant pares com professors també havien d’estar al cas dels riscos que suposa utilitzar Internet sense unes nocions bàsiques de ciberseguretat, no només pel seu propi bé sinó perquè d’aquesta manera tinguessin més recursos a l’hora d’ajudar els alumnes davant de qualsevol incident.

Encara que les activitats les van coordinar el Departament d’Orientació i el Departament de Tecnologia, van ser els tutors dels cursos als quals anava dirigida aquesta informació (2n i 3r d’ESO) els que es van encarregar d’utilitzar les hores de tutoria amb els respectius grups per explicar-los el tema de la seguretat en línia i els riscos que comporten els dispositius mòbils, sobretot l’ús descontrolat de telèfons mòbils que tan estès està entre els joves. Al nostre centre hi van assistir experts per parlar amb els alumnes i ensenyar-los què havien de fer en casos de ciberassetjament escolar o de frau online per reforçar el que ja s’havia après durant les tutories.

trabajo en equipo- proyecto esafe

Gràcies als bons resultats, per al curs 2015-2016 el nostre Pla d’Acció Tutorial va voler continuar amb aquesta tasca sobre la seguretat digital dels alumnes i, amb aquest objectiu, es va proposar una altra sèrie d’activitats que no només impliquessin els tutors, sinó el major nombre possible de membres de la comunitat educativa. Com que el nostre centre és molt actiu en projectes de col·laboració, vaig suggerir començar un projecte eTwinning sobre el tema de la seguretat digital que, a més de complir amb els objectius del nostre Pla d’Acció Tutorial, incorporés un punt de vista més internacional implicant-hi altres centres europeus interessats a treballar sobre el mateix tema.

Així va ser com, gràcies als meus contactes a eTwinning, vaig trobar uns professors que estaven buscant més socis per elaborar un projecte sobre seguretat digital. Ells ja tenien un projecte aprovat que contenia un bon pla de treball que s’adaptava a les nostres necessitats amb un repartiment de tasques equitatiu i uns resultats esperats realistes i adequats.

Activitats

 • Activitats proposades/fetes adreçades a formar els alumnes com a ciutadans digitals (ús responsable dels dispositius i la xarxa, pautes de comportament a Internet –especialment a les xarxes socials–, respecte als usuaris, drets i responsabilitats en un entorn virtual).
 • Activitats proposades/fetes que fomenten el pensament crític, la reflexió, el sentit comú, sobretot en el context d’Internet i les xarxes socials.

Hem establert un pla d’activitats al llarg de tot el curs però a més de les que pertanyen al projecte en exclusivitat, cada centre educatiu n’ha desenvolupat altres dins del seu àmbit local que després ha compartit al projecte amb els altres socis. Totes les activitats estan registrades al TwinSpace o als enllaços externs que han inclòs els centres educatius a la plataforma.

Per dur a terme aquest projecte hem tingut en compte l’aprenentatge basat en projectes i la cooperació entre alumnes. Els professors vam distribuir els alumnes en grups de treball transnacionals i després ells van fer servir el fòrum i el seu servei de missatgeria del TwinSpace per prendre contacte entre ells i saber més sobre els companys amb els quals havien de treballar. A partir d’aquí, els alumnes van haver de treballar junts en un projecte de recerca sobre un dels aspectes de seguretat online i ús d’aparells tecnològics. Nosaltres vam escollir l’ús de telèfons mòbils, el ciberassetjament escolar i els videojocs. A partir d’aquí, els alumnes van haver de treballar de manera col·laborativa utilitzant els documents a Google Docs per aprofundir en el tema que havien de desenvolupar i exposar davant dels altres. En aquest sentit, van comptar amb una sèrie de recursos com, per exemple, les fitxes de treball disponibles a www.webwewant.eu gràcies a les quals vam poder treballar sobre temes com els drets i els deures dels internautes, etiqueta, xarxes socials, privadesa i copyright. També vam participar en el Safer Internet Day (SID) 2016 gràcies al suport proporcionat per la plataforma www.chaval.es amb una sèrie d’activitats de tipus lúdic amb l’app SmartPrivial i fent blogs d’aula a classe de tecnologia. Per saber com els seus companys europeus del projecte usaven la xarxa, els alumnes han emprat sobretot els qüestionaris online col·laboratius que hem posat a la seva disposició des del TwinSpace i que han estat el document de referència per després elaborar les presentacions finals. També hem participat en la iniciativa promoguda per la Conselleria d’Educació Foro Nativos Digitales per conscienciar als adolescents sobre l’ús responsable de les TIC i d’Internet i gràcies a la qual hem seleccionat alumnes tutors al nostre centre que s’encarreguin de transmetre els seus coneixements sobre seguretat digital a altres alumnes. El nostre projecte es va integrar en aquesta activitat en la qual participaven més grups però van ser els nostres alumnes d’eTwinning els que van aconseguir el seu nomenament d’“alumnes tutors internacionals”, un títol que reconeixia la seva tasca de difusió tant al projecte de Nativos Digitales com al d’eTwinning.

collage cyberbulling

D’altra banda, els professors que hem format part del projecte hem dut a terme una segona línia de treball en la qual hem traçat de forma consensuada un Pla d’Acció Digital en el qual es resumeixen els aspectes més importants de la ciberseguretat als nostres centres. Per elaborar aquest pla en comú el primer que hem hagut de fer és una anàlisi de necessitats amb relació al tema del projecte. Després hem comptat amb una sèrie de recursos perquè cada centre pogués valorar, d’acord a les seves necessitats, quins aspectes cal millorar o en quins podem aportar una experiència positiva per als altres. Al llarg del projecte, vam veure quins eren els punts forts i febles de la política sobre esafety dels nostres centres i va ser així com vam elaborar aquest Pla d’Acció Digital per a tots que es pugui tenir en compte com a document de funcionament de centre i que permeti activar protocols en casos concrets que derivin de l’ús de les noves tecnologies. Per a l’elaboració d’aquests documents hem comptat amb els materials i recursos que hi ha a la pàgina www.esafetylabel.eu. Aquesta plataforma ens ha atorgat el certificat de seguretat digital en categoria de plata pel nostre esforç i interès a fer el nostre centre més segur i promoure bons hàbits d’ús de les noves tecnologies.

Quin paper han tingut el centre escolar, el claustre i el professor o professors en el projecte conduent a educar els alumnes per formar part d’una ciutadania responsable (p. ex. ensenyant a prevenir riscos en la publicació de dades personals, en comentaris…)?

Com he dit anteriorment, aquest projecte està directament relacionat amb el Pla d’Acció Tutorial del nostre centre i amb el programa Foro Nativos Digitales adreçat a tota la comunitat educativa. L’equip directiu i el Departament d’Orientació han ajudat molt a l’hora d’organitzar les xerrades tant a alumnes com a pares per part de personal expert en matèria de ciberseguretat (policia, assessors TIC…) i a l’hora de difondre i donar visibilitat als resultats obtinguts. Molts professors s’han sumat a l’experiència d’utilitzar aquells recursos esmentats anteriorment a les seves classes de tutoria i han acceptat de bon grat que hi hagi un protocol d’actuació en cas d’incidències relacionades amb la seguretat digital. El Departament de Tecnologia ha ampliat la presència de recursos i indicacions sobre el bon ús de les noves tecnologies a la pàgina web del centre http://iessanjosevillanueva.blogspot.com.es/p/blog-page.html i els professors tutors encarregats de promoure aspectes bàsics de la ciutadania digital tenen ara a la seva disposició més recursos i millor formació per impartir les seves classes sobre ciutadania digital als alumnes.

De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania digital? Quins espais i eines de la plataforma contribueixen de manera més eficaç a formar en la ciutadania digital? Hi ha alguna diferència en el tracte d’aquest tema als països dels teus socis europeus pel que fa a Espanya? Quines diferències, semblances?

Aquest projecte promou la ciutadania digital entre joves europeus mitjançant l’ús de certes eines TIC i el TwinSpace, que és on té lloc tot el procés d’intercanvi de materials, opinions i idees. Mitjançant un aprenentatge col·laboratiu, tant alumnes com professors aprofundeixen en el coneixement dels riscos que implica l’ús d’Internet i desenvolupen protocols d’actuació vàlids per a un entorn escolar. Aquests protocols queden fixats en dos nivells: el primer és el de donar difusió als resultats obtinguts pel treball de recerca en el qual s’ofereix una visió europea d’un problema lligat a l’ús d’Internet / noves tecnologies i possibles solucions per part dels alumnes; el segon nivell és el pla de seguretat digital elaborat pels professors de manera conjunta que marqui les pautes que ha de seguir cada centre educatiu i que ajudi a solucionar possibles incidències com el ciberassetjament, el robatori de dades personals online o el fet de no respectar la privadesa de tercers. Aquest marc d’actuació no només suggereix què cal fer en aquests casos sinó que també orienta el personal del centre educatiu marcant unes pautes clares que s’han de seguir per aconseguir que tots fem un ús responsable de les noves tecnologies. Aquests suggeriments es troben recollits en dos documents que cada centre pot afegir al seu Pla General Anual: el Reglament d’Ús Acceptable del Personal i el Reglament d’Ús Acceptable de l’Alumne.

recomendaciones esafe

Una part molt interessant del projecte és la que compara diversos països entre ells, de manera que queden paleses les diferències que hi ha entre els joves europeus a l’hora d’utilitzar Internet. Gràcies a Google Docs, vam poder elaborar una sèrie de qüestionaris les dades dels quals vam incorporar més tard a les presentacions. Vam poder comprovar que gairebé tots els joves europeus fan servir el telèfon per gairebé els mateixos propòsits i que passen la mateixa quantitat de temps a Internet. Les xarxes socials a les quals tenen accés són sobretot Facebook i Twitter, encara que l’ús d’aquesta última no estava gaire difós en els alumnes espanyols, que feien servir molt més WhatsApp. Pel que fa a l’ús dels mòbils, va ser revelador per a molts d’ells el fet que dormissin amb el mòbil a l’habitació, una cosa que els semblava normal, però gràcies a debats successius a classe no van trigar a adonar-se que aquesta actitud demostrava que no desconnectaven mai del telèfon i que necessitaven tenir-lo sempre a prop. Un altre exemple és el ciberassetjament escolar, un problema del qual tots els alumnes del projecte ja sabien alguna cosa del tema i fins i tot coneixien algú que n’havia patit. Després de la seva participació en el projecte, els alumnes van saber més coses sobre etiqueta i saber com comportar-se a Internet per no donar lloc a malentesos i situacions compromeses. També van aprendre a saber què cal fer davant d’un cas de ciberassetjament i quines mesures es poden adoptar.

Els resultats dels qüestionaris i les presentacions estan disponibles al nostre TwinSpace. La competència que també ha estat present en tot el projecte és la digital. Dins del marc DIGCOMP, hem treballat els aspectes següents de l’àrea 4 sobre seguretat:

4.1 Protecció de dispositius: l’alumne ja sap com protegir de manera bàsica els seus dispositius electrònics i els dels altres.

4.2 Protecció de dades personals i identitat digital: l’alumne és conscient dels perills que comporta l’ús d’Internet. Es mostra respectuós amb la privadesa dels altres i és capaç de posar en marxa un protocol d’actuació en cas de ciberassetjament escolar.

4.3 Protecció de la salut. L’alumne sap com evitar riscos per a la salut derivats de l’ús de la tecnologia digital que amenacin la seva integritat física i psíquica.

Com han contribuït les famílies dels alumnes a la formació d’aquests com a ciutadans actius? En una escala d’1 a 10, i en termes generals, quin lloc ocuparia el ‘grau de ciutadà digital’ d’aquestes famílies? Tenen alguna formació en aquest tema?

Les famílies també han estat molt implicades en aquest projecte. Per començar, vaig haver de posar-m’hi en contacte per explicar-los què era un projecte eTwinning i què faríem a classe. Atesa la temàtica del projecte, vaig demanar col·laboració a les famílies sobretot per fer servir material audiovisual en el qual apareguessin els seus fills i que els permetessin utilitzar Internet per fer cerques sobre el projecte. També els vaig demanar la seva col·laboració per ajudar els seus fills des de casa, connectant-se amb ells a Internet i proporcionant les seves opinions com a pares sobre els temes que havien d’investigar.

Un exemple de la bona col·laboració i la implicació de les famílies és la xerrada que va impartir el professor Francisco Manuel Cano Arroyo sobre la dependència del mòbil i les seves conseqüències. Aquesta interessant intervenció la va promoure l’Associació de Pares i Mares del nostre institut que des del primer moment va voler sumar-se al projecte i participar en les activitats de difusió. En xerrades com aquesta i mitjançant una sèrie d’entrevistes, va quedar palès que el grau de coneixement de les famílies de les noves tecnologies i els seus perills és molt divers. Gairebé tots els pares i mares coneixien el ciberassetjament i eren conscients de l’ús del mòbil i de les xarxes socials dels seus fills, però molt pocs sabien com administrar un tallafocs o establir contrasenyes de seguretat. Aquest tipus de formació a les famílies és, doncs, tan necessari com entre els alumnes i és una cosa que ha quedat palesa gràcies a projectes com aquest i a l’interès de les famílies per participar. En l’escala proposada les famílies se situarien entre un 5 o un 6, ja que moltes es limiten, per exemple, a establir hores d’ús del mòbil, les videoconsoles o Internet però molt poques saben com controlar els continguts als quals els seus fills tenen accés.

Ha canviat la idea que l’alumnat tenia, abans i després de fer el projecte/activitats, sobre les regles de comportament a la xarxa?

 • COMUNICACIÓ (mòbils, gramàtica, textos, abreujaments, modismes…)
 • RESPONSABILITAT (descàrregues, copyright, música, còpies, imatges…)
 • DRETS (sobre les seves pròpies publicacions…)
 • ERGONOMIA (danys físics, forçar la vista, mala postura…)

Participar en un projecte eTwinning pot convertir-se en una experiència d’aula molt productiva, amb molts beneficis per a l’alumnat i els professors. En el nostre cas, hem de destacar l’alt grau d’implicació dels alumnes per realitzar les tasques del projecte i per demostrar els seus coneixements adquirits del treball de recerca davant dels seus companys. Els alumnes no només saben més sobre la ciberseguretat i l’ús del mòbil, per exemple, sinó que s’han adonat que el treball en grup i l’intercanvi d’idees o experiències són molt importants a l’hora de veure la realitat que ens envolta des d’una perspectiva més àmplia. Ara ja coneixen com fan servir els dispositius mòbils els seus companys europeus i que tenen la capacitat d’intervenir en conflictes i saber com es poden solucionar. S’han convertit en alumnes tutors la missió dels quals és ajudar els altres a usar les TIC de manera responsable, denunciar els abusos i saber reaccionar a temps davant d’un possible problema. És la tasca dels professors que han participat en aquest projecte fer que Better Internet than Sorry es converteixi en un projecte sostenible que inspiri més personal i s’impliquin de manera activa a fer el nostre institut un lloc més segur per a tots.

Quin impacte ha tingut aquest projecte/activitats (o la temàtica del projecte, o alguna activitat en concret) al claustre? Hi ha una major sensibilització cap al comportament a la xarxa? Es prenen més precaucions? De quina mena? Es corregeixen males actuacions? S’han establert protocols nous? Ha canviat la disposició del mobiliari de l’aula d’informàtica, per exemple?

L’impacte del projecte també es pot mesurar al claustre de professors, encara que serà aquest any quan de debò puguem avaluar si tot el material que hem desenvolupat és útil. Com ja hem dit, un dels nostres assoliments com a equip transnacional és la publicació d’un Reglament d’Ús Acceptable del personal, un conjunt de normes que cada docent ha de comprometre’s a seguir per aconseguir un ús acceptable de les TIC i garantir així un entorn segur de treball i ensenyament. El Pla de Seguretat Digital que cada centre ha elaborat segons les seves circumstàncies i característiques quedarà integrat a la documentació de funcionament del centre i ajudarà tant a la integració de les TIC al Pla General Anual com al Pla d’Acció Tutorial.

certificado de seguridad digital

En rebre el certificat de seguretat de plata per part de www.eusafetylabel.eu el nostre centre s’ha de comprometre a mantenir certs estàndards d’acord amb la categoria que aquesta plataforma ens ha atorgat i ens hem posat com a objectiu per a aquest any seguir amb la nostra tasca pel que fa a ciberseguretat i ciutadania digital per aconseguir la categoria següent i tenir així un reconeixement al nostre esforç i treball.

Francisco Miguel García

IES SAN JOSÉ (Villanueva de la Serena, Badajoz)

Ciudadanía digital y uso de medios digitales en educación

Ciudadanía digital y uso de medios digitales en educación

Tallers de desenvolupament

Aquest article encara no està disponible en l’idioma sol·licitat . Disculpin les molèsties. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Durante los días 1, 2 y 3 de abril de 2016 ha tenido lugar en la ciudad de Chasseneuil du Poitou (Francia) un evento formativo eTwinning dedicado a la ciudadanía digital y uso de medios digitales en educación (Digital Citizenship and Media Education). Continuar leyendo