The incredible life of Marcus Poncius Europaeus. Premis nacionals eTwinning 2016

The incredible life of Marcus Poncius Europaeus. Premis nacionals eTwinning 2016

The incredible life of Marcus Poncius Europaeus és un projecte eTwinning-Comenius en el qual participen centres escolars d’Espanya, Itàlia, Turquia, França, Grècia i Polònia. L’objectiu és crear la biografia d’un personatge de ficció que viatja per Europa a l’època romana, però amb la particularitat d’usar el llenguatge dels mitjans de comunicació contemporanis. Es tracta d’un projecte interdisciplinari dirigit a alumnat de l’etapa d’Educació Secundària amb edats compreses entre els 14-18 anys.

Ángel Luis Gallego Real, docent a l’IES Vegas Bajas (Montijo-Badajoz) ens relata la seva experiència en el desenvolupament de projecte. Coneixem, a més, l’opinió de l’equip directiu del centre escolar, i la d’alguns col·laboradors i alumnes participants.

representacion_alumnos_teatro_romano

Objectius

En termes generals, el nostre projecte ha buscat els objectius següents:

 1. Explorar nous enfocaments metodològics per a l’estudi de l’Anglès i del Llatí, en una constant interacció amb les TIC. En aquest sentit, hem utilitzat la metodologia ABP, buscant que els alumnes aprenguessin d’una forma autònoma continguts significatius. També hem intentat que les nostres activitats s’apropessin a contextos reals de comunicació, amb tot el que això implica de millora de la competència lingüística.
 2. Apropar-se al món dels mitjans de comunicació contemporanis a través del seu llenguatge i de la seva forma de comunicació. Amb aquest objectiu, hem imitat els formats actuals dels mitjans de comunicació com ara l’entrevista, el documental, el reportatge, etc. D’aquesta manera, procuràvem que els alumnes assimilessin aquest tipus de llenguatge.
 3. Prendre consciència dels problemes que preocupen Europa, com la immigració, la solidaritat, la contaminació etc. En aquest punt, vam decidir que cada episodi se centrés en un problema específic i el desenvolupessin en l’argument general.

Altres objectius que ens hem plantejat han estat:

 1. L’acostament al món romà. Hem procurat indagar en la cultura romana investigant els referents llatins relacionats amb els llocs on s’ubiquen els nostres centres; hem rodat en reconeguts llocs arqueològics, com els teatres de Mèrida, Catània, Temple de la Concòrdia a Agrigent, Egnatia, etc.
 2. L’ús del mètode natural per aprendre Llatí. Les activitats que hem fet apropen l’ensenyament d’aquesta llengua al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Hem entrenat els estudiants a practicar l’idioma a través de l’ús, amb referència a noves àrees lèxiques familiars per a ells com la presentació, les condicions meteorològiques, viure en societat, etc. La nostra metodologia ha tingut com a resultat l’ús d’aquest idioma com a llengua de comunicació i hem indagat en el seu ús unit als mitjans de comunicació social actuals.
 3. Una nova perspectiva metodològica, en la qual l’aprenentatge va des de la pràctica cap als continguts, de l’ús a la gramàtica a través d’una metodologia innovadora, sobre una adaptació de flipped classroom per a la nostra matèria. En aquest sentit hem posat l’accent al fet que l’alumne sigui el mateix motor del seu aprenentatge, duent a terme activitats col·laboratives com el camí natural per a aquest objectiu.
 4. Etwinning implica noves tecnologies i col·laboració, i aquesta ha estat una altra de les claus que preteníem desenvolupar en el projecte: oferir una àmplia gamma d’activitats dinàmiques i divertides i investigar en l’ús didàctic de moltes noves eines web 2.0.

Els objectius els hem complert amb escreix, gràcies a l’interès creixent dels alumnes i al contacte permanent dels professors, en el qual cadascun ha aportat el millor d’ell mateix per a un projecte comú.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZYISfVAIsJc[/youtube]

Sobre el desenvolupament del projecte amb relació a encerts, errors, dificultats i cerca de solucions

Abans de començar el projecte, vam dur a terme una programació minuciosa de les activitats que volíem executar i de la seva temporalització, d’acord amb el calendari de curs de tots i cadascun dels països participants. Això ens ha ajudat molt, ja que sabíem amb força antelació quina seria l’activitat següent i el temps del qual disposàvem per dur-la a terme.

Un dels encerts més grans ha estat el fet de crear les activitats d’una forma col·laborativa entre els professors. En cada activitat s’han recollit tots els suggeriments metodològics que anaven realitzant uns i altres; vam provar diferents eines per escollir la millor en cada cas; ens vam ajudar uns als altres amb rodatges, edició de vídeos, etc.

La dificultat comuna en tots aquests projectes és la feina que genera per a cada professor, fora de l’horari escolar. Són moltes les tardes per preparar el projecte i desenvolupar-lo, molts els moments de rodatge, esbarjos, preparació de classes comunes, realització d’activitats en una aula de noves tecnologies freqüentment ocupada, etc. Hem de donar les gràcies a la direcció del centre per haver facilitat al màxim totes les qüestions relacionades amb les aules i amb el material, així com el seu suport explícit per contactar amb totes les institucions que poguessin ajudar-nos. Sense la implicació de l’equip directiu no hauríem pogut assolir els nostres objectius.

Fake_facebook_groupimage_Marcus_Poncius

Valoració global de la participació i resultats del projecte

El nostre projecte es basa en un projecte Comenius, sobre el qual hem desenvolupat un projecte eTwinning complementari. La participació ha anat creixent, doncs, des dels alumnes que participaven en el projecte a les seves classes, especialment a les assignatures de Llatí i Anglès. En algunes activitats, com la Cursa Solidària, va arribar a participar-hi tota la Comunitat Educativa.

Però tornant a eTwinning, creiem que la participació ha estat excel·lent. Molts alumnes han trobat en la plataforma no només una forma d’aprendre les nostres matèries d’una altra manera, sinó també una finestra oberta a Europa, en la qual sempre ha trobat algú a l’altra banda per xerrar i conèixer-se.

Els principals resultats són els següents:

– Contribució a un ensenyament innovador des de les nostres àrees de coneixement.

– Acostament dels estudiants al món clàssic des d’una perspectiva moderna.

– Millora significativa de les habilitats lingüístiques en anglès i llatí parlat, d’acord amb el pla d’estudis.

– Promoció d’un sentit d’Europa com una cosa que ens uneix.

– Promoció del respecte pel patrimoni cultural i artístic.

– Promoció del respecte a la diversitat cultural.

– Aprenentatge d’una àmplia gamma d’eines de la web 2.0.

– Recerca en l’ús d’aquestes eines web 2.0 amb un propòsit didàctic.

Implicació de l’alumnat, altres departaments, agents educatius, altres agents externs

Com hem comentat abans, ha estat un projecte eTwinning-Comenius en el qual hem comptat amb la participació de tota la Comunitat Educativa, amb especial referència a la Junta Directiva. S’han portat a terme activitats en les quals els alumnes havien d’implicar les seves famílies; altres en les quals el Departament d’Història ens ha donat un cop de mà; l’Ajuntament de Montijo i el de Barbaño han col·laborat estretament amb nosaltres; per al rodatge del nostre documental, hem comptat amb l’ajuda del Consorci de la Ciutat Monumental de Mèrida, el Museu Nacional d’Art Romà, Emeritae Ludus Gladiatorum (gladiadors), Ara Concordiae (grup de recreació), Amigos de la Villa de Torreáguila (guies), etc.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wGbNL-hhfCY[/youtube]

Beneficis per al centre, professors i alumnat

En termes generals, creiem que els beneficis que ha reportat aquest projecte han estat els següents:

Centre escolar:

 • Sinergies entre els centres europeus pel que fa als seus mètodes d’ensenyament.
 • Foment d’una gamma més gran d’activitats curriculars de caràcter europeu i d’una programació multidisciplinària.
 • Inclusió als currículums de la dimensió europea, amb activitats col·laboratives amb altres centres europeus.
 • Millora de la qualitat de l’ensenyament a través d’un intercanvi fecund d’idees, mètodes i eines.
 • Augment del prestigi i de la dimensió europea del Centre.

Professors:

 • Millora de la Competència Lingüística en anglès.
 • Introducció de mètodes nous i innovadors d’ensenyament.
 • Establiment de contacte amb altres professors europeus amb els quals han compartit dinàmiques i metodologies.
 • Potenciació del treball interdisciplinari
 • Enfortiment de treball en equip de professors.
 • Oportunitat de compartir didàctiques en xarxa fora de la seva experiència quotidiana.

Alumnes:

A més del component europeu, l’impacte del nostre projecte es va traduir en:

 • Millora de la Competència Lingüística en anglès i llatí.
 • Augment de la motivació per a l’estudi de les llengües estrangeres, especialment l’anglès.
 • Augment de la motivació per estudiar llatí.
 • Més motivació per conèixer el llenguatge dels mitjans de comunicació actuals.
 • Millora de Competència Tecnològica; millora de l’intercanvi interpersonal i cultural.
 • Valoració del que tenen en comú els diferents països i el que és diferent, posant l’accent en el fons de la nostra cultura europea.

Comunitat local:

 • Augment de les oportunitats per als joves procedents d’entorns socioeconòmics difícils gràcies a la seva participació en un projecte eTwinning.
 • Reforç d’un sentit d’unitat entre els membres adults de la Comunitat Escolar, a causa de la participació dels seus fills en un projecte europeu.
 • Promoció del respecte al llegat de la civilització romana a Europa i estima a la seva herència cultural i històrica entre els membres de la comunitat.
 • Augment de la participació dels pares, la població local i les associacions amb el Centre.
 • Presentació de la Comunitat Escolar davant un públic europeu.
 • Sensibilització de la Comunitat escolar davant els diversos problemes que afecten Europa.

Qualitat i reutilització dels materials elaborats

Parlar de la qualitat de les nostres activitats pot resultar una mica pretensiós per part nostra. Sí que podem dir que els professors hem treballat de forma col·laborativa per crear-ne, que n’hem cercat l’efectivitat i que han estat útils per als nostres propòsits. També creiem que, mutatis mutandis, serveixen per a altres àrees de coneixement.

El nostre projecte ha consistit en la creació d’una biografia fictícia per a un personatge romà mitjançant diferents episodis centrats en els problemes actuals d’Europa. Els nostres alumnes han participat en totes les etapes. Aquest disseny tipus puzle és fàcilment accessible per qualsevol equip de professors que vulguin millorar les competències lingüístiques dels seus alumnes. L’èxit està assegurat en el moment en què es conjuguen els ingredients següents: la participació dels alumnes, anar de la pràctica a la teoria, eines TIC i treball en equip transnacional.

A més, com a professors, hi podem incloure aspectes que ens interessen, com ara el vocabulari específic, la connexió amb el món actual, els temes transversals, etc. En aquest sentit, un dels resultats més valuosos del nostre projecte ha estat l’experimentació educativa, no només d’una manera metodològica, sinó també amb eines de la web 2.0. De fet, la quantitat de material produït demostra que els alumnes es van sentir motivats i fascinats per aquesta nova forma d’apropar-se tant al llatí com a l’anglès.

Moltes de les activitats en llatí poden aplicar-se amb èxit en qualsevol lloc d’Europa on s’ensenyi aquesta llengua, i utilitzar-se com a complement per a un aprenentatge natural, a banda de servir per fomentar la relació entre els estudiants europeus.

Ens agradaria esmentar una sèrie d’exemples de com nostres activitats es poden aplicar en altres àrees del coneixement:

 • Els documents de col·laboració en un tema específic: (Ciències Socials, Ciències Naturals, Anglès, Llengua Castellana…).
 • Creació d’una història col·laborativa (Llengua Castellana, Anglès, Francès, Llatí…).
 • Dramatització d’escenes (Ciències Socials, Ciències Naturals, Matemàtiques, Llengua, Anglès, Francès…).

Fent un cop d’ull a les nombroses activitats que hem dut a terme, es pot veure que són fàcilment adaptables als contextos propis.

Sobre el reconeixement d’aquest projecte com a premi nacional eTwinning 2016

Com a coordinador del projecte, ha representat una gran alegria que es reconegui el treball executat per un gran equip de professors i, sobretot, pel nostre alumnat, que és sempre el motor del nostre projecte. Ells, els alumnes, són realment els guanyadors i nosaltres els profes hem de quedar-nos en un segon terme, amb la satisfacció de la feina ben feta.

Altres opinions

Director: José Luis Pérez Romero

Aquest projecte ha suposat una gran manera de conjuminar les TIC amb la creativitat per establir relacions de treball fructíferes amb la resta de centres Europeus. A més, l’anàlisi dels problemes socials actuals des de la perspectiva de Marcus ha resultat molt encertat, ja que ha donat més valor, si és que això és possible, a la feina realitzada.

Companya de projecte Silvia González Chaves

Ha estat fantàstic treballar en comú amb professors d’altres nacionalitats. Molta feina però summament enriquidor pel que fa a la metodologia. És una prova que des de l’escola es pot implicar els alumnes en el seu propi aprenentatge d’una forma innovadora.

Company de projecte José Manuel Menéndez-Manjón Cueto

Com a professor d’Història, he de lloar el rigor amb què s’ha filat tota la vida de Marcus Poncius, de manera que es pogués situar en una època concreta. Magnífic treball a eTwinning, producte de la tasca d’un gran equip.

Alumne José Manuel Álvarez

M’ha encantat treballar en aquest projecte que m’ha permès al mateix temps aprendre, practicar el meu anglès i conèixer molts amics de tot Europa.

Alumna Pilar Alvez

Ha estat tota una experiència que no oblidaré mai. A través d’eTwinning he fet molts amics i he treballat com mai. I el millor, amb ganes!

visita institucional grupo alumnos

Font de les imatges: TwinSpace del projecte.

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Premis eTwinning 2015:]
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *