Cidadanía dixital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Cidadanía dixital: B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION)

Centro escolar

Lucas Rey-Matias Landaburu.

Docentes

Joserra Jiménez coa implicación de todo o profesorado do centro.

Comunidade Autónoma

País Vasco.

Países socios

Italia, Grecia, España e Polonia.

Etapa educativa

Ensino primario.

Áreas curriculares

Cidadanía, Inglés como lingua estranxeira, Historia.

Idioma

Inglés.

Recoñecemento

  • Selo de calidade de todos os países membros do proxecto.
  • Alumnos da escola de Maxisterio do País Vasco pasaron un día no centro escolar español para solicitar información sobre o proxecto para poder realizar un traballo de fin de curso sobre eTwinning e sobre o proxecto de coeducación.

A escola italiana aproveitou o día nacional da tableta (en Italia) para dar a coñecer o proxecto via Skype a outros centros italianos.

Descrición

B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION) é un proxecto pensado, deseñado e realizado para concienciar as persoas sobre os valores e principios que deben prevalecer na nosa sociedade.

Para iso desenvolvéronse actividades que por unha parte abranguen o contorno persoal e familiar do alumnado (escola, familia, medios de comunicación..) e por outra, que involucre todos e cada un dos organismos próximos aos alumnos-as (organismos locais, comerciais, ONG, etc.).

O proxecto levouse a cabo entre centros escolares de España, Italia, Grecia e Polonia e se ben no Twinspace só participou o alumnado de 6º de primaria debemos destacar que as actividades desenvolvidas implicaron todo o persoal docente do centro e as familias.

O proxecto desenvolveuse durante todo o curso escolar pero os seus efectos segundo pensamos vanse prolongar no tempo.

“Cidadania” é a área que máis se desenvolveu durante o transcurso do proxecto pero non debemos esquecer outras áreas como historia, lingua inglesa e tecnoloxía (uso das TIC)

Enlace ao TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/9840/hom

Obxectivos

O principal obxectivo do proxecto consistiu en poñer en práctica nas escolas o método educativo de coeducación, un método que parte do principio da igualdade entre sexos e a non-discriminación. Coeducación significa non establecer relacións de dominio por razón de sexo senón en incorporar en igualdade de condicións as diferentes realidades. Mediante este proxecto quixemos que tanto o alumnado coma o profesorado así como o resto da comunidade educativa (familias, contorno,…) sexa consciente do papel que os homes e as mulleres desempeñaron ao longo da historia.

 

socios B&G

Como xorde a idea de levar a cabo este proxecto?

A escola Lucas Rey forma parte dun proxecto educativo de tres anos de duración que se denomina “Hezkidetza-Coeducación”.

Pensamos que sería unha grande idea utilizar eTwinning como forma de difusión das diferentes actividades e propostas que a escola estaba a realizar. Desta forma conseguimos implicar máis centros europeos e así o alumnado podía de xeito crítico analizar e comparar o que sobre esta materia se realizaba en diferentes países de Europa.

Cómpre salientarmos o papel da profesora italiana que tivo que sortear diversos obstáculos para levar a cabo o proxecto xa que o seu centro é relixioso e algunhas das actividades non foron nun principio ben vistas polo seu colexio.

 

B&G Logo poll

Actividades dirixidas a difundir os valores e principios fundamentais que rexen a nosa sociedade (liberdade, igualdade,…)

As actividades propostas e desenvolvidas nos diferentes centros escolares europeos estiveron dirixidas a difundir os valores de igualdade e non-discriminación.

A seguir menciónanse algunhas destas actividades:

  1. Enquisa familiar: o alumnado realizou unha enquisa ás súas familias para coñecer o papel que cada un dos seus proxenitores realizaba na casa. Posteriormente analizáronse os resultados e comparáronse entre os diferentes países.
  2. Linguaxe sexista: os alumnos e as alumnas de cada centro percorreron as respectivas escolas en busca de carteis e signos de linguaxe sexista (sala de profesores, aula de alumnos,…) Todo o que puidese resultar discriminatorio por razón de sexo foi substituído por carteis non sexistas feitos polos mesmos alumnos-as. Posteriormente analizaron e compararon con outros países se a linguaxe nativa de cada un deles era sexista.
  3. Celebración do 8 de Marzo: unhas semanas previas ao 8 de Marzo, o alumnado traballou na elaboración de diferentes murais sobre o papel da muller na sociedade. O mesmo 8 de Marzo, e a través de Hangout, os rapaces e rapazas das diferentes escolas europeas explicáronlles os seus respectivos traballos ao resto dos compañeiros-as.
  4. Xoguetes de Nadal: coa chegada do Nadal, os alumnos e alumnas dos diferentes centros analizaron diversos catálogos de xoguetes co fin de coñecer o uso sexista ou non que a publicidade fai sobre este tema.
  5. Uso do espazo escolar: nesta actividade, os centros participantes tiveron a liberdade de traballar o uso que se fai do espazo en relación ao sexo masculino ou feminino.

 O centro español analizou o uso do patio escolar á hora do recreo, os centros grego e italiano analizaron o uso da aula en función do lugar que ocupan os nenos e as nenas.

Contos tradicionais: o alumnado analizou diferentes contos tradicionais utilizando un patrón no que anotar o uso que do papel da muller e os homes se realizou nestas narracións. Posteriormente reescribiron os contos poñendo en práctica o uso do que aprenderon durante todo o proxecto.

 

Actividades que fomentan o pensamento crítico, a reflexión, o xuízo, sobre todo no contexto de Internet e as redes sociais.

Mass Media: rol sexual.

Unha das actividades propostas ao longo do proxecto, e posiblemente unha das que máis éxito tiveron, consistiu en buscar a través de Internet diferentes exemplos de publicidade ao longo dos anos e reflexionar sobre se o uso que a publicidade fai dos estereotipos sexuais variou ou non.

Os rapaces e rapazas tamén utilizaron a ferramenta do foro dentro da plataforma de eTwinning e fíxoselles fincapé nas normas de cortesía á hora de utilizalo (linguaxe utilizada, modais, etc.)

Tamén solicitamos que desde o departamento da Ertzantza uns profesionais veñan dar unha conferencia sobre o uso de Internet (a súa charla está planificada para o segundo trimestre deste ano escolar).

Como contribuíu este proxecto eTwinning a conseguir os obxectivos da Declaración de París?

O proxecto intentou crear no alumnado, profesorado e na comunidade educativa en xeral un pensamento analítico e critico acerca da coeducación. Para iso tanto os alumnos coma as alumnas experimentaron diferentes situacións e realidades próximas ao seu contorno para que poidan coñecer os seus dereitos e deberes.

De que xeito promove este proxecto eTwinning a cidadanía activa e axuda a previr e combater o racismo, a intolerancia, a discriminación no contexto escolar e fóra del?

Todas e cada unha das actividades que se realizaron ao longo do proxecto foron deseñadas e levadas a cabo co fin de difundir os valores da coeducación para previr a discriminación por sexo e para crear no alumnado e nas súas familias un pensamento crítico ante situacións discriminatorias.

Grazas ao proxecto tanto o alumnado coma os seus familiares tiveron a oportunidade de asistir a unhas charlas sobre a violencia tanto física coma sobre todo psicolóxica que sofren moitas mulleres. Estas conferencias foron ofrecidas pola asociación “Mundu bat”.

O centro desenvolveu diferentes unidades didácticas encamiñadas a concienciar o alumnado sobre a prevención e denuncia de aptitudes discriminatorias.

 

8 marzoproyecto B&G

Que impacto tivo o proxecto no claustro? Tomou unha actitude máis activa no proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos para ensinar a aceptar as diferenzas de opinión, de crenzas, a diversidade e a igualdade de xénero, previr os extremismos, a desigualdade, e…?

Desde o comezo do proxecto, todo o profesorado participante tiña moi claro a implicación do claustro e a comunidade escolar no seu desenvolvemento.

Como resultado do proxecto na escola española decidiuse que durante dous días á semana o alumnado non pode utilizar material de xogo que cremos que só é usado por cada un dos sexos (balóns, gomas..) Desta forma observamos que durante eses dous días os rapaces e as rapazas pasan máis tempo xuntos e interrelaciónanse dun mellor xeito.

Por outra banda, todos os centros participantes decidiron nos respectivos claustros “ter coidado” coa linguaxe que se utiliza á hora de lles enviar notas ás familias.

 

videoconferenciaB&G

Outros comentarios destacados sobre o proxecto relacionados co tema (sinerxías con organismos locais, asociacións de inmigrantes, de refuxiados, etc.

Grazas ao proxecto, o centro educativo participou no desenvolvemento de diversas actividades desenvolvidas por organismos e asociacións do contorno:

Fundación Glog: desde o centro solicitámoslles aos pais e mais ás nais do alumnado que trouxesen á escola roupa e zapatos que non utilizan para poder doalos á ONG Fundación Glog.

Tamén temos pendente unha charla que o departamento de Internet da Ertzantza vai dar na escola sobre o tema de seguridade na rede e CiberBullyng.

O alumnado e mais as familias tiveron a oportunidade de asistir a un coloquio sobre a violencia de xénero que desenvolvemos na biblioteca do centro. Esta conferencia-coloquio desenvolveuna a asociación “Mundu bat”.

Durante o proxecto utilizamos moitas frases ou sentenzas relacionadas co tema da coeducación. Unha de elas que sintetiza a esencia e a razón de ser do proxecto é:

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation “.

Brigham Young

 

 

Como docentes, somos conscientes de que a educación en valores debe ser un traballo no que as familias e mais o profesorado debe traballar conxuntamente. Non se trata de convencer senón de facer pensar e reflexionar ante as situacións que consideramos discriminatorias e opostas aos valores que rexen a nosa sociedade. Modestamente penso que co desenvolvemento do proxecto contribuímos a botar unha semente que co tempo ha dar o seu froito.

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Equipos de centro
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *