L’avaluació en els projectes eTwinning

L’avaluació en els projectes eTwinning

“Sovint s’assumeix que l’avaluació es duu a terme cap al final d’un projecte per provar alguna cosa, però també hem de tenir en compte que pot i ha de ser incorporada com a part del procés. L’avaluació és part essencial de qualsevol projecte i, per tant, cal tenir-la en compte des del mateix moment que decidim posar-ne en marxa algun. L’avaluació té sentit si és útil per a la presa de decisions, per a la millora del procés i el programa; ha de poder realitzar-se en tot moment i en un continu que va des d’allò formatiu fins a allò sumatiu i final; tot plegat tenint en compte els destinataris, les diverses audiències” (Luis Miguel Miñarro López, ambaixador eTwinning, Evaluar para aprender y mejorar en un proyecto eTwinning).

“L’avaluació ens serveix per diagnosticar on som i què ens fa falta. L’avaluació educativa és un procés continu de revisió i valoració basat en 4 pilars:

  1. Una bona planificació
  2. Obtenció de la informació significativa
  3. Anàlisi i interpretació valorativa dels resultats 
  4. Presa de decisions per millorar l’aprenentatge”

 

(Ángel Luis Gallego Real, ambaixador eTWinning, NOOC evalúa y difunde tu proyecto eTwinning)

 

“L’avaluació és un fenomen educatiu que condiciona tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. No es tracta d’un fenomen essencialment tècnic sinó d’un fenomen ètic” (Miguel Ángel Santos Guerra, Una flecha en la diana: la evaluación como aprendizaje).

Tenint això en compte, en la fase prèvia a l’inici d’un projecte educatiu —en la qual es planifiquen els diferents aspectes que cal tenir en compte perquè el seu desenvolupament sigui un èxit—, l’avaluació ha de ser un aspecte destacat que exigeix reflexió.

La planificació del projecte —basada en els criteris de qualitat eTwinning— ha d’incloure, entre altres, una proposta d’activitats, el procés de treball i la metodologia que cal emprar, els resultats que es volen aconseguir, les eines més adequades per dur a terme les tasques, etc. I tot això condicionarà el tipus d’avaluació.  Els docents socis del projecte han de definir els mecanismes d’avaluació, i per a això replantejar-se els models tradicionals i valorar la necessitat d’adoptar estratègies d’avaluació alternatives.

En aquest article, Luis Miguel Miñarro López i Ángel Luis Gallego Real fan una anàlisi de la importància de l’avaluació, els tipus d’avaluació, en quins moments convé fer-la, quins usuaris hi estan implicats, alguns instruments d’avaluació, formes creatives d’avaluació i exemples d’avaluació d’alguns projectes eTwinning que poden ser model per a altres.

L’objectiu final d’aquests documents és mostrar la importància de l’avaluació en els projectes per aconseguir aprendre més i millor, l’alumnat i els docents.  Clica en cadascuna d’aquestes imatges.

L’avaluació 

     Preparant l’avaluació

Instruments d’avaluació

 

 

Rúbrica d’avaluació

Activitats i exemples d’avaluació  

Eines web d’avaluació

Document complet

Text recomanat

eTwinning como proyecto de transformación: la evaluación para la mejora 

 

Font de les imatges: Pixabay i elaboració pròpia

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *